defensa i
protecció dels metges
CoMB MÓN PROFESSIONAL MÓN SANITARI BONA PRAXI

El Col·legi informa i promou la defensa i protecció dels metges durant la pandèmia

LA DEFENSA DEL PROFESSIONAL

Mesures en matèria de recursos humans a Catalunya per fer front a la COVID- 19

La segona declaració d’estat d’alarma de 25 d’octubre de 2020 ha permès que les co­munitats autònomes, que són avui l’autoritat competent delegada, puguin imposar “les prestacions personals obligatòries que resultin imprescindibles en l’àmbit dels seus sistemes sanitaris i sociosanitaris” per respondre a l’emergència sanitària. En aquest sentit, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va dictar recentment la RESOLUCIÓ SLT/2734/2020. Resumim a continuació quins efectes té aquesta Resolució en l’àmbit de la professió mèdica:

Professionals sanitaris en formació: Els residents en darrer any de formació d’especialitat mèdica poden passar a prestar serveis a les unitats en les quals calgui un reforç de personal, si així ho determina la direcció del centre al qual pertany la unitat docent.

Professionals que van fer les proves selectives de 2018/2019 i de 2019/2020 de formació sanitària especialitzada: Havent superat la puntuació mínima en l’exercici però sense resultar adjudicataris de plaça, poden ser contractats com si fossin residents per dotze mesos (prorrogables en successius períodes de tres mesos) i en la categoria professional i la retribució corresponents a resident de primer any de formació. Caldrà estar donat d’alta col·legial.

Professionals amb títol d’especialista obtingut en estats no membres de la Unió Europea: Poden ser contractats com a facultatius especialistes els professionals sanitaris en possessió de títols estrangers d’especialista que  hagin estat obtinguts en estats no membres de la Unió Europea, que no hagin estat encara reconeguts pel Comitè d’Avaluació, i tinguin un informe-proposta condicionat i no s’hagi emès un informe-proposta negatiu d’avaluació de l’expedient. La relació laboral podrà tenir una duració de dotze mesos (prorrogables per successius períodes de tres mesos) i haurà de prendre la forma d’un contracte temporal. El període de serveis prestats en aquest règim serà computable a efectes del reconeixement del títol d’especialista. Caldrà estar donat d’alta col·legial.

Reincorporació de professionals sanitaris en situació de jubilació: Els professionals mèdics jubilats menors de 70 anys que acreditin no patir patologies de risc enfront de la COVID-19 poden voluntàriament reincorporar-se al servei actiu, a temps complet o parcial. La relació laboral haurà de prendre la forma d’un contracte temporal. Hauran d’accedir a fórmules preferiblement de treball a distància. En el cas de prestació de serveis de forma presencial, s’haurà de prioritzar que  presti serveis de salut pública o als centres d’atenció primària per reduir la càrrega assistencial d’aquest àmbit.

Metges recentment graduats: Els metges recentment graduats que tinguin interès a donar suport fent tasques assistencials en relació amb la COVID-19 hauran de col·legiar-se.

Estudiants de grau: Les entitats proveïdores de serveis sanitaris poden contractar estudiants de grau que estiguin cursant el seu darrer any de formació. La relació laboral haurà de prendre la forma d’un contracte temporal. La descripció del lloc de treball constarà com a “Reforç COVID-19” i la categoria professional i la retribució seran les equivalents a les d’un resident de primer any. El contracte preveurà expressament que les funcions a desenvolupar per l’estudiant siguin d’auxili sanitari sota la supervisió d’un professional sanitari. Els interessats poden adreçar-se a covid@cemcat.cat.

Més informació.

 

Com afecten als centres sanitaris i als professionals les noves mesures de salut pública per fer front a la COVID-19

El 16 d’octubre de 2020, van entrar en vigor a Catalunya noves mesures sanitàries per fer front a la pandèmia de COVID-19. La Generalitat de Catalunya va establir restriccions per frenar el contagi comunitari que són tant d’aplicació general, com específiques per a certs sectors.

Els centres sanitaris podran seguir oferint els seus serveis sanitaris i sociosanitaris. També estan autoritzats els serveis de restauració que estiguin integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, així com els destinats a les persones treballadores.

Tanmateix, els centres continuen obligats  a implementar les mesures de prevenció i higiene recomanades per les autoritats per evitar el contagi.

Els centres de treball, en general, han de: prioritzar el teletreball; promoure la visita a distància, quan la visita presencial no sigui imprescindible; establir horaris d’entrada i sortida esglaonats o flexibles, o similars, quan la presència del personal sigui imprescindible; adaptar l’agenda i prendre qualsevol altra mesura adient perquè a la sala d’espera es mantingui la distància interpersonal mínima, tot  procurant una ventilació constant; garantir el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mí­nima; fer servir equips de protecció adequats al nivell del risc; adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades; posar a disposició dels treballadors i dels pacients aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat verídica autoritzats, per a la neteja de mans; vetllar per l’ús de la mascareta en l’entorn laboral.

Més informació.

 

El CCMC rebutja les mesures aprovades pel govern central que permeten contractar com a especialistes metges sense la titulació

Davant l’aprovació, per part del govern de l’Estat, de mesures que permeten contractar com a especialistes metges sense la titulació corresponent per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) va rebutjar aquestes mesures que obren una nova porta a la precarietat. El CCMC demana la retirada de Reial Decret-Llei 29/2020, de 29 de setembre i de les mesures excepcionals que hi són contemplades, per tal com generen confusió a les organitzacions sanitàries i als professionals.

El CCMC considera que qualsevol mesura dirigida a augmentar el nombre de metges ha d’estar condicionada a l’increment de places de grau i de formació MIR i, en segon terme, a una desburocratització del sistema que faciliti la feina dels professionals.
Pel que fa a la norma aprovada, considera que és una decisió errònia atorgar, ni que sigui de manera temporal, competències pròpies de metges especialistes a metges que no han obtingut plaça MIR, tot i haver aprovat l’examen.

Més informació.

 

Tornada a l’escola i COVID-19: tramitació de baixes mèdiques dels progenitors i justificació de les absències escolars

Davant l’inici del curs escolar 2020-21 i de les incerteses que plantejaven la situació epidemiològica derivada de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) va  fer algunes consideracions pel que fa a les situacions en què és procedent la tramitació d’una baixa mèdica i aquelles en què, en no existir causa clínica, no estaria justificat i caldria que les administracions competents garantissin un altre tipus de prestació a pares i mares.

La tramitació d’una baixa mèdica (incapacitat temporal) és un acte mèdic que no es pot reduir a un simple acte administratiu i que es justifica sempre per criteris clínics. Recórrer a la baixa mèdica per a qualsevol altre fi és desvirtuar i devaluar quelcom que sempre ha de ser un acte mèdic. Incrementa, a més, el volum de tasques burocràtiques.

Els progenitors de fills o filles que hagin estat diagnosticats de COVID-19 són considerats contactes directes d’un cas positiu i, per tant, han de fer quarantena, informar la seva empresa i presentar la baixa mèdica pertinent. Si no hi ha un diagnòstic positiu, no hi ha justificació per a una baixa mèdica. En aquest cas, la solució que necessiten pares i mares per tenir cura dels seus fills i filles s’hauria de preveure i articular en un circuit de caràcter sociolaboral.

Més informació.

 

La infecció pel virus de la COVID-19 per part del personal sanitari torna a ser considerada accident de treball, tal com havia reclamat el CCMC

La infecció pel virus de la COVID-19 va tornar a ser considerada una contingència professional derivada d’accident de treball quan afecta el personal sanitari. La mesura, va recollir la petició que, des del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) s’havia formulat al ministre de Sanitat, Salvador Illa, a través d’una carta remesa el passat 17 de setembre.

El nou marc normatiu recupera la situació que havia quedat derogada el passat 10 de setembre i considera que, des de la declaració de la pandèmia internacional per part de l’OMS (11 de març de 2020) i fins que les autoritats sanitàries aixequin totes les mesures de prevenció adoptades per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, les prestacions de Seguretat Social al personal sanitari que hagi contret el virus SARS-CoV2 en l’exercici de la seva professió (i que ho acrediti degudament) són derivades d’accident de treball.

El CCMC seguirà insistint perquè la consideració de la COVID-19 com a accident de treball s’inclogui a la categoria de malaltia professional, cosa que permetrà oferir una millor cobertura als professionals sanitaris quant a protecció i seguretat.

Els col·legiats que necessitin fer consultes sobre aquest tema o resoldre’n dubtes, poden adreçar-se a protecciocovidcomb.cat.

 

Ampliat el conveni per facilitar l’accés a proves diagnòstiques i serològiques de la COVID-19

Prop de 500 metges i metgesses ja han accedit a les proves en unes condicions que estaran vigents fins al 30 de juny de 2021.

El conveni subscrit entre els col·legis de les professions sanitàries de metges, odontòlegs i farmacèutics amb els laboratoris Synlab, Duran Bellido, Cerba i Echevarne perquè els col·legiats que ho vulguin, així com els seus empleats, puguin fer-se la prova diagnòstica de la COVID-19(RT-PCR), o bé una prova serològica de detecció d’anticossos IgG en sang venosa, en unes condicions econòmiques molt avantatjoses s’ha prorrogat dos mesos més i la seva vigència s’amplia fins el 31 de desembre de 2020.

 

LA SALUT DEL METGE

Àgora Galatea, servei de Telesuport Psicològic i formacions online

La Fundació Galatea posa a disposició dels professionals de la salut i de l’àmbit social eines i recursos per fer front a les conseqüències de la COVID-19, com ara l’Àgora Galatea, el Servei de Telesuport Psicològic o les noves formacions online de gestió emocional.
La pandèmia de la COVID-19 ha provocat i continua provocant situacions de molta pressió assistencial i emocional entre els professionals de la salut. Per aquest motiu, des de la Fundació Galatea s’ha posat en marxa l’Àgora Galatea. Aquesta iniciativa, molt diferent de l’oferta formativa i assistencial que s’ofereix habitualment, es configura com un espai virtual de participació adreçat a tots els professionals de la salut. Àgora Galatea és un lloc on poder parlar i escoltar, compartir experiències, emocions i reflexions amb l’objectiu d’ajudar a fer front a la nova realitat amb una mirada oberta i orientada cap a un concepte ampli i positiu de salut. Les sessions es desenvolupen per videoconferència i tenen una durada de 90 minuts.

La Fundació Galatea continua oferint, a més, el servei de telesuport psicològic a professionals de la salut i de l’àmbit social en situació de patiment emocional causat per la COVID19. Aquest compta amb el suport de la Fundació “la Caixa”.

Telesuport

Més informació.

 

Cuida’t per seguir cuidant

La COVID-19 ha canviat les regles del joc i comporta per als professionals inseguretat, desànim i patiment. Cal demanar ajut si és necessari. En aquest sentit, el president del patronat de la Fundació Galatea, Miquel Vilardell; el director assistencial de la Clínica Galatea, Eugeni Bruguera; la vicesecretària del CoMB, Sònia Miravet i l’especialista en Medicina del Treball, Helena Basart, van fer recomanacions, mitjançant vídeos, per cuidar-se i poder seguir cuidant i destacant que cal demanar ajuda, tot recordant la importància del treball en equip per tal de protegir la pròpia salut.

Accés als vídeos complets.

 

PROGRAMA DE PROTECCIÓ SOCIAL

Nous ajuts COVID19 del Programa de Protecció Social

Suport a la convalescència i rehabilitació malalts COVID-19: Ajuda adreçada als col·legiats que estan de baixa per la malaltia. Consisteix en un paquet d’hores de rehabilitació funcional o respiratòria que es pot fer tant al centre de fisioteràpia com a casa i servirà per ajudar a pal·liar les possibles seqüeles que la situació hagi pogut ocasionar.

Atenció familiars dependents que han hagut de deixar la residència: Va dirigida a aquells metges i familiars de primer grau de consanguinitat que es trobin en situació de gran dependència i que estaven ingressats en residències de gent gran o assistien a centres de dia i que, a causa de la situació de pandèmia, s’han hagut de quedar a casa. Consisteix a donar una cobertura assistencial a casa per ajudar el cuidador familiar a fer-se càrrec de la cura personal del seu familiar dependent.

També s’amplia temporalment la franja d’edat fins als 12 anys (inclosos) del Servei de Suport familiar que inclou servei de cangur i de tasques de la llar, mantenint els criteris d’accés establerts en aquest ajut, atesa l’excepcionalitat del moment.

 

DEONTOLOGIA I PRAXI

El CAC i el CoMB alerten sobre l’àmplia difusió del discurs negacionista de la COVID-19 a Internet

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) va alertar sobre l’àmplia difusió que té a internet el discurs negacionista sobre la COVID-19, malgrat les mesures de control establertes per les plataformes d’intercanvi de vídeos i per les xarxes socials. El CAC va publicar un informe, amb la col·laboració del CoMB, en què analitza 35 vídeos de YouTube, Facebook, Instagram i Twitter, on els autors desenvolupen un discurs negacionista de la Covid-19.

El president del CAC, Roger Loppacher, va considerar “especialment greu que encara es puguin trobar tan fàcilment continguts de desinformació sobre la Covid-19 i que això pugui crear confusió i comprometre la salut de les persones”. El president del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB), Jaume Padrós, va alertar: “Una situació de por i amenaça com la que estem vivint activa la necessitat de buscar informació entre la població. Això genera una oportunitat per difondre i amplificar informacions poc contrastades i perilloses”. El secretari del CoMB, Gustavo Tolchinsky, va afegir que “aquestes fake news contenen contradiccions importants i es basen en arguments arbitraris i en l’oportunisme ideològic de diferents sectors”.

Document complet.

 

MEDICINA PRIVADA

Plataforma per compartir còpies de receptes privades en paper de l’assistència medica privada

Aquesta plataforma, desenvolupada pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya i el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, permet pujar fotos o documents en PDF de receptes privades esteses en paper i compartir-les online.
Aquells metges que fan activitat privada i estiguin fent tasca assistencial de seguiment als seus pacients fent ús de qualsevol mitjà no presencial (videoconferència, telèfon, correu electrònic...) i que estiguin interessats a fer ús del sistema podran accedir a copiarecepta.ccmc.cat fent ús dels noms d’usuari i contrasenya que cada un dels col·legis ha establert.

Recepta médica privada

Més informació.

 

INNOVACIÓ I TECNOLOGIA

16 empreses emprenedores presenten els seus projectes online

L’activitat de l’àrea d’Emprenedoria del Col·legi ha continuat amb la promoció d’actes com a  punt de trobada entre emprenedors i inversors del sector sanitari però, arran de la pandèmia, tots aquests actes es fan online. El passat 4 de novembre es va celebrar el 27è Fòrum d’Inversió Healthcare Barcelona   coorganitzat pel CoMB, Barcelona Activa – Ajuntament de Barcelona, ESADE-BAN i Biocat. En aquest edició, van presentar els seus projectes les següents empreses emprenedores: Time is Brain, Flomics, Ala Diagnostics, Newmanbrain, Altum Sequencing i Breaz.

També es va celebrar en format online el Primer e-Health Investment Fòrum, un nou punt de trobada entre start-ups de salut digital i inversors pre-seed, seed i series A. Aquesta primera edició va estar centrada en projectes de telemedicina, amb  iniciatives que ofereixen serveis de salut de manera remota i que permeten monitoritzar, diagnosticar, tractar o comunicar-se amb pacients mitjançant les noves tecnologies. Van presentar els seus projectes les següents empreses: Zensei, Wemby, Room4Physio, Luci Health Solutions, Hashiona, Happier You, LactApp Women Health, DyCare, Dinbeat i Derma2go.

 Es poden seguir els actes a:
www.youtube.com/COMBarcelona

 

FORMACIÓ

L’Institut de Formació Mèdica i Lideratge (IFMiL) continua amb la seva activitat docent

Durant aquests darrers mesos de pandèmia l’IFMiL ha reforçat la seva activitat docent a distància. Entre  els cursos que s’han presentat aquest any, hi destaquen els següents:

  • Màster en atenció inicial d’urgències
  • Habilitats comunicacionals i d’entrevista clínica a la consulta
  • Claus per fer de ponent de comunicacions científiques
  • Exercir com a metge a Catalunya. Què cal saber?
  • Bases de Pediatria per a l’Atenció Primària

 

Més informació.

 

RECONEIXEMENTS

Els Col·legis de Metges de Catalunya, guardonats amb el ‘Premi Talent d’Honor a la Solidaritat’ 2020

Els quatre col·legis de metges de Catalunya han estat guardonats amb el Premi Talent d’Honor a la Solidaritat 2020, que atorguen conjuntament la Welcome Talent Society i la Cambra de Comerç de Barcelona. Aquest reconeixement s’ha concedit “per la capacitat de treball, la professionalitat i l’empatia de tots aquells que treballen cada dia, amb vocació abnegada, en el sector de la salut”. El Premi Talent d’Honor a la Solidaritat d’enguany s’atorga ex aequo amb els quatre col·legis d’infermeres i infermers de Catalunya i reconeix la tasca dels professionals sanitaris implicats en la lluita contra la COVID-19.

 

El Parlament atorga la Medalla d’Honor en categoria d’or als professionals del sistema de salut de Catalunya

La Mesa del Parlament de Catalunya va atorgar per unanimitat la Medalla d’Honor del Parlament en la categoria d’or als professionals del sistema de salut de Catalunya. Amb aquesta distinció, el Parlament vol reconèixer “la tasca extraordinària que les persones que treballen en el sistema de salut de Catalunya han acomplert amb motiu de la pandèmia de la COVID-19”.

 

Medalles d’Honor de Barcelona als col·lectius que han lluitat directament contra la pandèmia

El Plenari del Consell Municipal va atorgar les Medalles d’Honor de Barcelona als col·lectius que han lluitat molt directament contra la pandèmia de la COVID-19. Van rebre la medalla el Col·legi de Metges de Barcelona, el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i el Gremi d’Hotels de Barcelona. Van recollir la medalla en representació de la Junta del CoMB, Mireia Puig i Anna Olivé.

 

CULTURA

Concert en record de les víctimes de COVID-19

L’Orquestra Julià Carbonell de les Terres de Lleida i l’Orquestra Ars Medica del CoMB van recordar el setembre les víctimes de COVID-19 a la Seu Vella de Lleida, en un concert d’homenatge en el qual van interpretar un repertori que va reflectir els diferents moments de la pandèmia, el record a les víctimes i l’agraïment als professionals que hi fan front.

Per veure el concert.

 

Grup Med

El Grup Med reforça l’atenció pels canals digital i telefònic

Les empreses del Grup Med continuen prioritzant la feina a distància i, amb aquesta finalitat i per continuar assegurant una atenció òptima, ha reforçat l’atenció per telèfon i pels canals digitals. Així mateix, han incorporat la videovisita per donar resposta a qualsevol consulta.
L’assessorament es pot obtenir a Grup Med Corporatiu al telèfon 93 567 88 88 o bé a med@med.es.

El sector assegurador va prorrogar el pagament de prestacions als professionals sanitaris afectats per la COVID-19

El sector assegurador, a través d’UNESPA, va allargar la vigència de l’assegurança gratuïta de vida i el subsidi per hospitalització destinat als professionals sanitaris afectats per la COVID-19 fins al 31 de desembre. Es tracta d’un fons solidari de 38 milions d’euros destinat als professionals sanitaris que han estat hospitalitzats i als familiars dels que han mort a causa del coronavirus.