Actualització de les accions i informacions
del Col·legi per fer front a la pandèmia
CoMB MÓN PROFESSIONAL BONA PRAXI Grup Med SERVEIS COL·LEGIALS

Actualització de les accions i informacions del Col·legi per fer front a la pandèmia

DEFENSA DEL PROFESSIONAL

La COVID-19 s’equipara a malaltia professional a efectes de prestacions per als professionals de la salut 

El Consell de Ministres va aprovar, a principis de febrer, un Reial Decret Llei amb noves mesures econòmiques i socials, entre les quals es va incloure la consideració de la COVID-19 com a malaltia professional per als professionals de la salut a efectes de prestacions. Des dels inicis de la pandèmia, ha estat una reivindicació constant de la professió mèdica el reconeixement normatiu de la COVID-19 com a malaltia professional. En aquest sentit, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ja s’havia adreçat, de manera expressa, reclamant-ho per carta en dues ocasions a l’exministre de Sanitat, Salvador Illa. 

La norma aprovada és un altre pas que dona més seguretat al personal sanitari a l’hora d’acreditar que el contagi s’ha produït en l’exercici de les seves tasques professionals i, per tant, les prestacions de què pugui gaudir seran les pròpies de la malaltia professional.

En concret, la norma indica que els professionals que prestin serveis a centres sanitaris i sociosanitaris i que hagin contret el virus SARS-CoV-2 des de la declaració de la pandèmia internacional per part de l’OMS (30 de gener de 2020) i fins que les autoritats sanitàries aixequin totes les mesures de prevenció adoptades per fer front a la crisi sanitària, tindran les mateixes prestacions que la Seguretat Social atorga als afectats per una malaltia professional.

Segons estableix la norma, els serveis de prevenció de riscos laborals hauran d’emetre l’informe corresponent on es faci constar que el treballador, en l’exercici de la seva professió, ha estat exposat al virus. En el cas del personal sanitari dels serveis d’inspecció dels Serveis Públics de Salut, de l’INSS i de l’ISM, caldrà fer constar que s’ha prestat atenció a malalts contagiats pel virus.

 

Protecció i prestacions

  • Consideració d’alta de ple dret a efectes de l’accés a les prestacions de la Seguretat Social.
  • No exigència de períodes de cotització mínima a efectes de l’accés a les prestacions de la Seguretat Social.
  • Càlcul de les prestacions prenent com a base reguladora el salari real, incloses les hores extraordinàries de l’últim any.
  • La prestació per incapacitat temporal es percep des de l’endemà de la baixa.
  • A efectes de les prestacions de viduïtat i/o d’orfandat, es presumeix que la mort que dona dret a les prestacions als familiars del finat ha estat deguda a la malaltia professional quan el finat hagués estat qualificat com a incapacitat permanent absolut o gran invàlid per malaltia professional. Per tant, es reconeixen les prestacions de viduïtat i/o orfandat amb les millors condicions possibles per a les malalties professionals. Respecte a la resta d’incapacitats permanents, parcial o total, s’exigeix la prova de la connexió entre la malaltia professional i la mort. Aquesta prova pot ser admesa encara que hagin passat més de cinc anys des del reconeixement de la malaltia professional.

El CCMC considera que es tracta d’un pas molt important i confia que sigui l’avantsala d’un futur enquadrament de la COVID-19 com a malaltia integrant de la llista de malalties professionals de l’Estat, per fugir, si més no, de la limitació temporal que encara disposa la norma ara aprovada. 

 

Recomanacions del CCMC davant la celebració de la jornada electoral del 14 de febrer

Davant la celebració de la jornada electoral del 14 de febrer, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) va fer pública la seva posició en relació amb les mesures de prevenció que havien de mantenir els ciutadans que hi van participar i amb les mesures de protecció que havia de fer efectives l’administració convocant.

En el comunicat s’assenyalava que, per raons de salut pública, les persones que el 14 de febrer estiguessin en quarantena pel fet d’estar infectades pel virus SARS-CoV-2, o bé per ser un contacte estret d’una altra persona infectada, no havien de sortir de casa, tal i com els hauria hagut d’indicar el seu metge.

Així mateix, es demanava a les autoritats polítiques i electorals que disposessin els instruments necessaris perquè aquestes persones poguessin exercir el seu dret a vot en un període extraordinari de vot per correu. També demanaven a les autoritats que van aprovar el protocol específic de mesures  de seguretat i prevenció en els col·legis i meses electorals i a tots aquells que havien d’aplicar-lo, la divulgació de manera clara entre la ciutadania de les mesures que cadascú havia de prendre en l’acte presencial de votació.

 

Com ha d’actuar el metge davant la sol·licitud d’un informe d’exempció de l’ús de mascareta

En el context de la pandèmia de COVID-19, la normativa estatal i autonòmica obliga a l’ús de la mascareta i en defineix les condicions i les excepcions. La mascareta és una eina reconeguda arreu com a eficaç, tant com a protecció personal com per reduir l’expansió comunitària de les virasis respiratòries i també de la COVID-19, juntament amb les altres mesures d’higiene i reducció de la interacció social. No obstant això, els metges i metgesses reben, de tant en tant, peticions per part de ciutadans que demanen informes mèdics d’exempció de l’ús de la mascareta. 

Davant d’aquestes situacions, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) va publicar una nota sobre com ha d’actuar el metge davant la sol·licitud d’un informe d’exempció de l’ús de la mascareta.

Llevat de l’edat inferior a dos anys, no existeixen contraindicacions absolutes per a l’ús de la mascareta i les limitacions són mínimes i excepcionals. Davant de la petició d’un informe mèdic d’eximent de l’ús de mascareta, el metge en farà una valoració individual, tant de les dificultats de la persona per fer-ne un ús adequat, com dels riscos de no portar-ne. L’informe no eximirà de l’ús de la mascareta. 

Veure document complet.

 


DEONTOLOGIA I PRAXI

La presència a internet del discurs contrari a la vacunació enfront de la COVID-19

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) va col·laborar de nou amb el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), aquest cop amb la revisió de l’informe Continguts en plataformes i xarxes socials amb un discurs contrari a la vacunació de la COVID-19, en el qual aquesta institució alerta sobre la presència a les principals plataformes de vídeo i a les xarxes socials d’un discurs contrari a la vacunació enfront la COVID-19. A partir de la cerca per paraules clau, el CAC va identificar i va reportar a les plataformes Facebook, Twitter, Instagram, TikTok i YouTube 40 vídeos que qüestionen la seguretat i l’eficàcia de les vacunes o la necessitat de vacunació.

La gran majoria d’aquests continguts, el 70 %, contenen crides explícites a no vacunar-se contra la COVID-19. En el 40 %, s’hi afirma que les vacunes provocarien esterilitat i afectació neuronal en les persones inoculades. El 27,5 % dels vídeos detectats neguen la necessitat de les vacunes contra el coronavirus, amb missatges que trivialitzen la gravetat de la malaltia i minimitzen les taxes de letalitat reals. D’aquesta manera, assenyalen com a preferible la immunització adquirida pel desenvolupament de la malaltia i plantegen prescindir de les mesures profilàctiques establertes.

S’observa també que en el 70 % dels vídeos, el discurs contrari a la vacunació el fan persones que es presenten com a expertes en l’àmbit de la ciència o de la medicina i altres professions sanitàries, de manera que es pretén atorgar credibilitat i autoritat a postulats contraris al consens científic.

La majoria dels vídeos identificats fan també una crida a la viralització d’aquests continguts i tenen una estratègia multixarxa per tal d’evitar les mesures per combatre la desinformació que adopten algunes plataformes. 

Guia de recomanacions als mitjans 

El CCMC també va col·laborar en una guia de recomanacions per promoure la informació veraç sobre la vacunació COVID-19, que el CAC va adreçar a mitjans de comunicació i audiovisuals.

Veure els informes complets.

 


SALUT DEL METGE

El servei de telesuport psicològic a professionals de la salut valorat com a “excel·lent”

Els professionals que han utilitzat el servei de telesuport psicològic que la Fundació Galatea va posar en marxa a l’inici de la pandèmia de COVID-19 han valorat la qualitat i la utilitat de l’assistència amb un 4,8 de mitjana, en una escala de l’1 al 5. Davant els bons resultats i la satisfacció dels usuaris, la Fundació Bancària La Caixa va confirmar la continuïtat del finançament del servei per a tot l’Estat fins al juny de 2021.

El servei de telesuport psicològic ha atès, entre el 16 de març de 2020 i el 31 de març de 2021, 1.300 professionals i ha efectuat 4.400 intervencions (3,4 intervencions de mitjana per cada usuari). El 70% dels quals han estat donats d’alta.

El programa també ofereix la possibilitat de ser derivat a serveis específics si l’usuari ho requereix, tot garantint la continuïtat assistencial.

Els professionals de tot l’Estat poden accedir a aquest servei a través del telèfon 900 670 777, de dilluns a divendres, en horari de 9 a 21 hores. Una xarxa de 48 psicòlegs s’encarrega d’atendre les consultes.

Més informació.

 

Càpsules de gestió emocional en temps de pandèmia

Des de la Fundació Galatea s’han preparat una sèrie de càpsules per tal de donar eines que poden ajudar a gestionar millor les emocions. Aquests petits vídeos s’han editat com a finestres imaginàries per ajudar els professionals a deixar de costat la por, la ràbia o la preocupació, i a construir l’equip de protecció emocional, l’EPE. 

 Píndola 1: De la preocupació a l’ocupació; 

Píndola 2: Jo decideixo; 

Píndola 3: Els paranys del pensament; 

Píndola 4: Autorregulació emocional; 

Píndola 5: El suport social. 

 

Accés a les pindoles.

 


PROGRAMA DE PROTECCIÓ SOCIAL

Servei d’atenció domiciliària COVID-19

Aquest servei dona cobertura assistencial domiciliària a aquells col·legiats i/o familiars que es troben en situació de gran dependència (grau III), els quals estaven ingressats a residències i/o assistien a centres de dia, i que a causa de la situació de la COVID-19 han hagut de quedar-se a casa. 

 

Suport per convalescència a malalts de COVID-19

Servei de rehabilitació adreçat a aquells col·legiats que actualment estan en situació de baixa laboral per haver-se infectat de la COVID-19 en el seu lloc de treball. L’objectiu de l’ajut és donar cobertura assistencial a aquests metges i metgesses que a causa de la malaltia estiguin patint seqüeles funcionals, respiratòries, etc.

 

Servei de cangur per a fills menors de 12 anys en situació de quarantena per la COVID-19

Ajut adreçat a donar suport a la conciliació professional i la dinàmica familiar dels col·legiats en cas de quarantena d’un fill provocada per la COVID-19 durant el curs escolar, provinent de l’àmbit escolar o familiar.

Valoració neuropsicològica post COVID-19

Valoració neuropsicològica i neurofísica dirigida a col·legiats i familiars amb afectacions cognitives i físiques que a conseqüència de la pandèmia s’hagin vist minvades o bé que durant la pandèmia hagin patit una malaltia neurològica sense la possibilitat de rebre un tractament adequat. Valoració totalment gratuïta. 


Grup Med

Garantia de baixa diària per COVID-19

Medicorasse, la corredoria d’assegurances que intermedia la pòlissa de baixa laboral de la mútua SURNE, ha incorporat la garantia de baixa diària per COVID-19, com a contractació opcional, en les assegurances d’Incapacitat Laboral Temporal Total. Actualment aquest risc no queda cobert per la pòlissa, per tal com es tracta d’una epidèmia, elevada i declarada oficialment al grau de pandèmia per l’Organització Mundial de la Salut (11-3-2020), per tant cal contractar la garantia per obtenir la cobertura.

En el cas que la causa de la Incapacitat Temporal Total per a l’activitat professional sigui una alteració de salut imputable a la malaltia de la COVID-19 causada pel coronavirus SARS-Cov-2 i diagnosticada mitjançant prova PCR amb resultat positiu, l’asseguradora garanteix la meritació del subsidi diari contractat per un període de cobertura màxim de 21 dies per any, independentment de la durada de la Incapacitat Temporal. El període de cobertura màxim de 21 dies per any inclou les recaigudes, seqüeles i/o la suma dels subsidis diaris meritats per aquesta garantia COVID-19 d’una manera consecutiva o amb intervals de salut.

Més informació a: 900 10 49 69 o a medicorasse@med.es.