Josep Benet Travé
CoMB SERVEIS COL·LEGIALS

Anàlisi de les reclamacions per responsabilitat professional mèdica a Catalunya (2000-2018)

Tesi doctoral del doctor Josep Benet Travé

El passat 12 de gener va tenir lloc la primera defensa de tesi doctoral que es duu a terme a la seu del COMB, a càrrec del doctor Josep Benet Travé i amb el títol d’“Análisis de las reclamaciones por responsabilidad profesional médica en Cataluña durante el período 2000-2018”. Dita tesi s’ha desenvolupat dins del programa de Metodologia de la Recerca Biomèdica i Salut Pública del Departament de Pediatria, d’Obstetrícia i Ginecologia, i de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i ha estat dirigida pels doctors Josep Arimany Manso, director de la Càtedra de Responsabilitat Professional Mèdica i Medicina Legal de la UAB i Xavier Bonfill Cosp, coordinador del programa de doctorat, ha estat el seu tutor.  

 

L’objectiu principal d’aquesta recerca ha estat conèixer l’impacte de les reclamacions professionals mèdiques a Catalunya i la tipologia dels actes mèdics i quirúrgics més freqüentment reclamats.

Així mateix els objectius secundaris van ser quantificar el nombre de reclamacions anuals segons la via d’interposició de la reclamació (judicials; civil, penal i patrimonial i extrajudicials), així com calcular els indicadors en base poblacional sobre freqüència de les reclamacions, analitzar els procediments medicoquirúrgics que generen reclamacions més freqüentment, descriure les variables associades a la pràctica clínica de les reclamacions (actes mèdics, quirúrgics, mèdics i quirúrgics, especialitat de l’acte mèdic categorització del diagnòstic i/o procediment, estudiar les causes de la reclamació (motius expressats pels pacients, els seus familiars o els seus representants legals), descriure la resolució de les reclamacions, analitzar els costos econòmics de les reclamacions segons especialitats i comparar mitjançant un subestudi específic, amb tècniques d’anàlisi multivariant, les variables que defineixen de forma independent l’associació amb responsabilitat de les reclamacions.

L’enhorabona al doctor Josep Benet Travé per la defensa del seu treball, així com al Servei de Responsabilitat Professional del CoMB per la seva vuitena tesi defensada.