protecció familiar
Grup Med

Què són les assegurances de protecció familiar?

Davant de les adversitats que puguin sorgir en la vida quotidiana, cada vegada hi ha més persones que contracten assegurances de protecció familiar amb l’objectiu de minimitzar les conseqüències negatives per aquells que més estimes.

Per assegurances de protecció familiar entenem qualsevol tipus de pòlissa que protegeixi l’assegurat davant d’aquells riscos que puguin derivar en un perjudici econòmic, tant per a ell com per a la seva família. Les assegurances de protecció familiar formen part de les assegurances personals, que, com el seu nom indica, són les que cobreixen una persona o família en cas que un imprevist representi un problema per a l’economia dels assegurats. Dins d’aquests tipus d’assegurances hi ha:

 

Assegurances de vida

Aquest tipus d’assegurances actua com a resguard econòmic per a les persones que l’assegurat té a càrrec seu. En cas de defunció o incapacitat permanent - absoluta o total - d’aquest, els seus beneficiaris o el mateix assegurat, en cas d’incapacitat, reben una indemnització. 

Són una eina de previsió i planificació financera: en cas de defunció, incapacitat o invalidesa permanent, els ingressos familiars minven. La contractació d’una assegurança de vida protegeix econòmicament, ja que aporta uns ingressos per fer front a les despeses i cobreix la família davant de deutes pendents contrets (hipoteca, cotxe, crèdits...).

A més de protegir l’assegurat en cas de mort, l’assegurança de vida també pot protegir en cas que, per desgràcia, es pateixi un accident o una malaltia que limiti permanentment les seves capacitats laborals o professionals. N’hi ha que contemplen l’avançament del capital assegurat en cas de diagnòstic d’una malaltia greu.

 

Assegurança d’accidents personals

Segons l’article 100 de la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de Contracte d’assegurança, s’entén per accident la lesió corporal que deriva d’una causa violenta sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de l’assegurat, que produeix invalidesa temporal o permanent o mort. 

Comptar amb la cobertura d’una assegurança d’accidents ofereix la tranquil·litat de disposar d’una protecció econòmica que ajudi l’assegurat i la seva família a fer front a les necessitats i a les despeses que poden sorgir en cas de sofrir un accident. Per a molts treballadors, com els autònoms, estar hospitalitzat o lesionat i no poder exercir l’activitat laboral suposa una privació o una disminució d’ingressos que pot causar greus problemes financers. Per tant, l’assegurança d’accidents també garanteix la protecció econòmica de l’assegurat i dels seus beneficiaris en cas que, d’aquesta situació, esdevingui mort o invalidesa permanent. D’aquesta manera, la família no es veurà tan afectada per la pèrdua d’ingressos. Aquestes assegurances també poden cobrir una invalidesa parcial segons un barem fixat en el contracte.

 

Assegurances de dependència

La dependència és l’estat de falta o pèrdua d’autonomia física, psíquica, intel·lectual o sensorial per raons derivades de l’edat, la malaltia o la discapacitat. La persona dependent necessita l’atenció d’altres persones o ajudes importants per fer les activitats bàsiques de la vida diària (necessita l’atenció d’un familiar o d’una persona externa contractada). Aquest darrer cas implica una despesa econòmica important, o bé per la contractació d’una persona que se’n faci càrrec o bé pel cost de l’ingrés en una residència. Malauradament, els ajuts públics per fer front a aquesta situació són molt inferiors als costos que comporta, el que suposa una barrera econòmica per a molta gent.

L’assegurança de dependència permet percebre una indemnització econòmica en forma de renda mensual vitalícia en cas que la persona esdevingui dependent en un futur.

 

Assegurances de baixa laboral

Quan es treballa per compte propi, una baixa laboral representa una disminució d’ingressos i, en conseqüència, pot comportar un desequilibri econòmic, ja que les despeses continuen sent similars. 

L’assegurança de baixa laboral, també anomenada de subsidi, de renda diària o d’incapacitat laboral temporal, té com a objectiu restablir els ingressos econòmics de persones que desenvolupen una activitat per compte propi (autònoms, professions liberals, freelance), després de patir una alteració en el seu estat de salut, motivada per una malaltia o un accident, que els impedeixi, temporalment i de forma total, desenvolupar-la. 

 

Des de Medicorasse, la corredoria d’assegurances del Grup Med, posem al teu abast un equip d’assessors que, de forma gratuïta, t’ajudaran a triar l’opció més adient a les teves necessitats personals al telèfon 93 567 88 70 o a medicorasse.med.es