Grup Med

Increment del tipus de gravamen de l’impost sobre les primes d’assegurança

Des de Medicorasse Corredoria d’Assegurances, us traslladem la decisió del Govern d’incrementar, de l’actual 6 % a un 8 %, el tipus de gravamen de l’impost sobre primes d’assegurança, després de l’aprovació de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2021. La Llei entrarà en vigor a partir del 31 de desembre de 2020 i implica el següent:

  • El tipus del 6 % s’aplicaria a aquelles pòlisses d’assegurança que siguin formalitzades i que tinguin dates d’efecte anteriors a la data en què entri en vigor la Llei. El tipus impositiu del 8 % resultaria d’aplicació a les pòlisses d’assegurança l’efecte de les quals es produeixi a partir de la data en què entri en vigor la Llei.
  • Com a excepció, en el cas dels pagaments fraccionats de prima, s’aplicarà el tipus impositiu que estigui vigent en el moment en què la prima fraccionada sigui exigible.
  • En el supòsit que el rebut de prima emès inclogui un tipus impositiu del 6 %, quan realment s’hauria d’aplicar un tipus impositiu del 8 %, les companyies asseguradores podran emetre els corresponents rebuts suplementaris per complementar la diferència. En cas de qualsevol dubte o necessitat de més informació, es pot contactar a 900 10 11 30 o a medicorasse@med.es.