CoMB MÓN SANITARI

“Poder recollir les meves filles tres o quatre dies a l’escola no té preu”

Maria José Jiménez, metge de família de l’EAP Dreta de l’Eixample

L’EAP Dreta de l’Eixample ha avançat cap a un model de conciliació de la vida laboral, familiar i personal. Maria José Jiménez, amb tretze anys d’experiència, participa activament en aquest pla de conciliació que, entre d’altres coses, ha aconseguit que alguns companys no necessitin reduir la jornada. “Poder recollir les meves filles tres o quatre dies a la setmana no té preu”, afirma la doctora.

De quina situació partíeu?
Som un equip de 21 metges que treballàvem en horari lliscant, la meitat de l’equip feia tres matins i dues tardes i l’altre meitat feia tres tardes i dos matins.

Com es concreta la proposta de conciliació del vostre centre?
La proposta va partir de la direcció, perquè es van mostrar sensibles al fet que som un equip jove, majoritàriament femení, que tenim fills en edat escolar. L’empresa té un compromís amb la responsabilitat social i ens van oferir l’oportunitat de proposar un model horari que ens permetés conciliar la vida familiar i professional. Es va crear un equip de treball format per dos metges, dues infermeres i dues administratives i que van preguntar als seus companys quin seria el model horari que els permetria conciliar. El que fem ara és afavorir l’horari de matí per coincidir amb l’horari en què els nostres fills són a l’escola, hem passat a fer tres matins fixos, una tarda fixa i els divendres fem torns rotatoris.

Com es va prendre la decisió final del projecte?
Els professionals de cada estament van preguntar als seus companys quin seria l’horari que els agradaria fer, tenint en compte que hem de cobrir un marge horari, que va des de les vuit del matí, en què obrim, fins a les nou del vespre, en què tanquem, donant cobertura a tots els pacients en aquesta franja horària. 
Es van recollir totes les propostes i el grup de  sis persones que hi vam treballar vam exposar les propostes dels nostres companys i vam decidir quina era la que més s’ajustava a les necessitats de tots. Un cop vam tenir la proposta única, la vam presentar a tot l’equip. Vam fer una votació i, per una amplíssima majoria, va sortir favorable. El procés va ser el juny del 2016 i al novembre ja començàvem amb el nou horari.

Hi vau trobar alguna dificultat o alguna resistència?
Hi havia alguna persona que també treballava en un altre lloc i per a la qual el canvi va suposar una mica més de trasbals. Però, en general, la majoria dels treballadors s’hi van mostrar molt favorables. 

Com s’han superat les dificultats que han anat sorgint?
Sobretot teníem un problema d’espai, perquè vam passar de ser 10 o 11 metges treballant al matí  a ser-ne 15. Abans compartíem consultes, uns al matí i els altres a la tarda. Ara ens trobem que els dos companys coincidim en el mateix horari. Per tant, vam haver d’habilitar alguna consulta per poder visitar. A més, infermeria ens va cedir alguna de les seves consultes en l’horari en què estan fent domicilis. 

Com ho han rebut els pacients?
Ens preocupava molt com podrien veure’s afectats els nostres pacients. A hores d’ara no hem rebut cap queixa formal de cap pacient i les demores no han augmentat. Pel que fa als pacients que sols poden venir de tarda no tenim constància de cap queixa. Aquesta població es pot beneficiar de l’eConsulta, consultes virtuals i telefòniques.

Quins aspectes s’haurien de desenvolupar més?
No tots els col·lectius s’han pogut beneficiar del canvi, per exemple pediatria. Com que són pocs i com que la demanda és més de tarda, els pediatres no s’han pogut acollir al nou horari. Sí que s’ha fet alguna cosa, com flexibilitzar l’horari i en comptes de sortir a les nou del vespre, surten a les vuit. En aquest cas, s’hauria de treballar més per veure què es pot fer per aconseguir millorar la conciliació d’aquests companys. El model que hem fet és viu i es va revisant. S’està parlant també de l’autogestió de l’agenda: si jo un dia haig de canviar el meu horari o haig de venir en un torn diferent del que tenia o, senzillament, vull quedar-me més estona per agilitzar l’agenda, voldria poder autogestionar-me per donar un millor servei.

Accés a l'entrevista completa.