CoMB SERVEIS COL·LEGIALS

L’Assemblea de Compromissaris aprova els comptes del 2016

El passat mes de març va tenir lloc una nova sessió de l’Assemblea de Compromissaris. L’ordre del dia estava centrat en qüestions com les activitats realitzades al llarg de l’any, la presentació de la Memòria de Secretaria, i l’aprovació de la liquidació pressupostària de l’exercici 2016.

Actuacions destacades de la Junta en els últims mesos

El president Jaume Padrós va repassar les principals activitats amb què han abordat una de les qüestions prioritàries en l’agenda del col·lectiu mèdic: la millora de les condicions professionals dels metges. És en aquest punt, on va destacar la seva compareixença al Parlament de Catalunya, per informar sobre l’elevat grau de precarietat laboral que afecta els metges i metgesses, tant al sector públic com al privat, les diferents reunions amb els responsables de l’Institut Català de la Salut (ICS), i les trobades amb les patronals Unió Catalana d’Hospitals (La Unió) i Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC). En aquestes trobades es va abordar no només el tema de la precarietat, sinó també el de la conciliació de la vida laboral, familiar i personal dels metges, una altra prioritat del Col·legi.

Altres actuacions que va esmentar foren: els seminaris sobre la preparació de la jubilació dels metges; la creació del Cercle de Salut (un fòrum de reflexió que vol ser un espai de debat sobre polítiques sanitàries per tal de formular propostes al Departament de Salut perquè les pugui implantar) o les jornades d’orientació MIR, entre d’altres.

Memòria de Secretaria

A continuació, el secretari de la Junta, Gustavo Tolchinsky, va presentar com és habitual, la Memòria de Secretaria del 2016, un recorregut per les activitats amb més impuls que enguany han estat presentades al voltant de cadascuna de les tres funcions del Col·legi: vetllar per la bona pràctica mèdica, defensar i representar la professió i donar suport als col·legiats.

Els instruments emprats per vetllar per la bona pràctica mèdica han estat diversos i molt variats, entre els quals: els quaderns de la bona praxi, els documents col·legials, deontològics i de seguretat clínica, i el Programa d’Atenció al Metge Malalt (PAIMM), de la Fundació Galatea, on segueixen prioritzant les incorporacions voluntàries dels metges que hi són atesos.

Quant a l’objectiu de defensar i representar la professió, Tolchinsky va fer un repàs a les activitats com el 3r Congrés de la Professió Mèdica, les sessions impartides per la Unitat de Participació (UP) i els diferents canals de comunicació que el Col·legi fa servir per aproximar la Institució al col·le­giat i a la ciutadania.

Per donar suport als col·legiats i contribuir a què desenvolupin la seva activitat professional amb garanties i seguretat es va fer esment de la gran varietat de serveis (jurídics, asseguradors, financers, d’ocupació, etc.) ajuts (per a la cooperació, conciliació, precarietat laboral, etc.), i cursos de formació que cobreixen totes i cada una de les necessitats professionals i personals dels col·legiats.

També hi va haver temps per destacar altres temes com ara són les accions de cooperació (Mediconcert, la Jornada de Salut Global, les beques Bada, etc.) i la iniciativa Metge Emprenedor a través de la qual s’ajuda metges i altres professionals sanitaris a impulsar la creació de noves empreses d’alta tecnologia en l’àmbit mèdic que contribueixin a generar projectes amb impacte social.

Participació i aprovació del balanç i la liquidació pressupostària

Per finalitzar la sessió, Lluís Esteve, tresorer del Col·legi, va presentar el balanç i la liquidació pressupostària del 2016. Aquests estats comptables foren auditats de manera externa i en aquesta Assemblea van ser aprovats favorablement amb el 74 % dels vots.

De manera molt resumida, dels comptes del 2016 destaca un augment d’ingressos per sobre del pressupostat gràcies a les quotes col·legials, a l’increment d’inscrip­cions al Centre d’Estudis Col·legials, a l’alliberament dels fons del litigi amb la Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias (OMC) i a l’aportació directa i sostinguda del Grup Med.

D’altra banda, l’augment de la despesa per sobre del pressupostat ha pogut ser compensat per l’augment dels ingressos ordinaris (treballs externs, arrendaments i cànons, reparació i conservació, professionals i relacions institucionals, etc.).

Com a conclusió, el tresorer va exposar que el pressupost liquidat compta amb la dotació més gran destinada a programes socials de tota la història del Col·legi de Metges de Barcelona.