Propostes de millora per a l’atenció primària

Diversos professionals fan propostes per a la millora de l’atenció primària.

CoMB MÓN PROFESSIONAL

Propostes de millora per a l’atenció primària

En un Document de Posició la Junta de Govern del Col·legi especifica prop de quaranta mesures per millorar l’atenció primària. El treball és el fruit d’un procés participatiu en el qual han pres part més de cent cinquanta metges i metgesses del sector.

El Document de Posició de la Junta de Govern del CoMB sobre La situació de l’atenció primària i propostes de millora, va ser presentat el passat juny amb el compromís de fer-lo arribar al Departament de Salut i als responsables d’institucions sanitàries i de sindicats, amb l’objectiu que serveixi per impulsar els canvis que necessita l’atenció primària. 

Aquest document és el resultat del treball participatiu que es va endegar a principis de maig, en el qual han pres part més de cent cinquanta metges i metgesses, tots ells referents de l’atenció primària. L’objectiu d’aquest procés de reflexió, que va culminar amb una trobada de professionals el 18 de maig passat a la seu del Col·legi, ha estat posar en comú, debatre i, finalment, formular propostes concretes de millora, algunes de les quals podrien posar-se en pràctica a curt i mitjà termini i, fins i tot, en alguns casos, sense increments pressupostaris.  

L’atenció primària de Catalunya és una peça clau del sistema sanitari públic. És un element fonamental per a la cohesió social, en el qual hi treballen més de 15.000 professionals altament qualificats, però, malgrat tot, està en crisi des de fa anys. Una crisi que s’ha anat agreujant per la manca d’un pressupost adequat i, en conseqüència, per la reducció dràstica de les inversions i de les retribucions dels professionals sanitaris, així com per la pèrdua de llocs de treball. 

La Junta de Govern del Col·legi considera que la situació a l’atenció primària ha arribat a un punt crític i el senyal més evident n’és el desgast i el malestar que expressen els professionals que hi treballen. 

El document especifica prop de quaranta mesures i alerta que qualsevol pla o estratègia per millorar l’atenció primària ha de partir d’unes condicions necessàries: 

 • Increment significatiu de l’assignació pressupostària per a l’atenció primària (tendir a les recomanacions internacionals que situen la despesa adequada en atenció primària en almenys un 20 % de la despesa sanitària).
 • Plans d’estabilització del personal i polítiques de contractació que posin fi a la precarietat laboral.
 • Promoció i suport dels lideratges professionals als càrrecs de responsabilitat.
 • Canvis organitzatius que permetin la capacitat real de compra, la gestió de llistes d’espera, etc.
 • Aposta per l’autonomia i per la implicació en la gestió dels professionals. 
 • Evitar la fragmentació de l’assistència.

Les propostes de millora de l’atenció primària aborden l’àmbit de l’organització, l’entorn i les condicions laborals, el pressupost de l’atenció primària i dels EAP i l’autonomia de gestió real.

Vegeu Documentde Posició complet: www.comb.cat .

Decàleg de mesures que caldria començar a aplicar i que no impliquen més despesa
 • 1. Els EAP no han de dependre de càrrecs de gestió lligats a hospitals.
 • 2. Apropar la gestió als metges de primària. Cal apropar la gestió i les direccions als equips assistencials, afavorint els equips i direccions ben dimensionats, fugint de les Unitats de Gestió. L’equip és un: no separar equip de gestió i assistencial. 
 • 3. Eradicar la precarietat laboral. 
 • 4. Apostar per models organitzatius que permetin l’assumpció de riscos i la promoció professional. 
 • 5. Homogeneïtzar les condicions de contractació dels equips per part del CatSalut. Establir les signatures de contractes entre el CatSalut i els EAP de forma directa i transparent, amb indicadors de resultats avaluables. 
 • 6. Adequar la cartera de serveis de l’atenció primària al pressupost. Les prestacions no poden augmentar mentre el pressupost no ho faci. 
 • 7. L’autonomia professional comença per la gestió de les mateixes agendes dels professionals. El professional assumeix el compromís d’atendre els seus pacients amb qualitat i dedicant-hi el temps necessari, també de garantir-li accessibilitat, és a dir, de fer-ho en el termini adequat per a la seva demanda. 
 • 8. Retirar el visat per a les receptes d’aquells productes que ja han estat prescrits. 
 • 9. Elecció dels directors dels EAP amb participació professional. Els directors han de ser líders acceptats i no haurien de deslligar-se de l’assistència. 
 • 10. Donar als EAP capacitat de compra de l’atenció secundària i de les proves complementàries perquè l’atenció primària sigui realment la porta d’entrada del sistema sanitari.