CoMB SERVEIS COL·LEGIALS

Programa de Protecció Social
Ajuts d'atenció social i a la dependència

El Programa de Protecció Social (PPS) del Col·legi promou el benestar i la qualitat de vida dels metges i llurs famílies, especialment davant de qualsevol contingència que posi en risc la seva autonomia personal o familiar derivada de situacions vinculades a problemes de salut o socials.

L'atenció d'un familiar dependent, amb algun tipus de trastorn o una malaltia degenerativa, pot afectar el benestar i la qualitat de vida de les persones que l'envolten. Des del PPS s'ofereix orientació personalitzada als col·legiats i familiars pel que fa als serveis, recursos i prestacions adients, l'organització de l'ajuda familiar i professional, les adaptacions de la llar, l'avaluació de les pòlisses contractades, la valoració del grau de discapacitat, etc. També s'ofereix orientació sobre les possibilitats d'obtenir recursos de la xarxa pública, consell pel que fa a les diferents alternatives financeres per poder pal·liar o solucionar dificultats econòmiques derivades d'una situació de dependència (residència privada, etc.) i per presentar les sol·licituds dels ajuts d'atenció social i a la dependència.

AJUTS D'ATENCIÓ SOCIAL I A LA DEPENDÈNCIA
Descans per al cuidador
Descans per al cuidador

Suport per a metges col·legiats o familiars propers que esdevenen cuidadors. L'ajut consisteix en l'ingrés temporal de la persona dependent en un centre residencial durant 30 dies, o bé atenció a domicili per part d'un cuidador professional durant el mateix període de temps.

Suport per al transport adaptat
Suport per al transport adaptat

Ajut per facilitar el desplaçament des del domicili fins a centres assistencials de dia. La finalitat d'aquest servei consisteix a facilitar la participació de les persones amb dependència o discapacitat fora de l'entorn familiar, donant resposta a les necessitats de trasllat dels domicilis als centres d'atenció i a l'inrevés, en aquells municipis on no estigui disponible aquest servei.

Servei d'atenció a domicili
Servei d'atenció a domicili

Atenció personalitzada adreçada a col·legiats o familiars que es troben en situació de gran dependència i dependència severa, o bé que tinguin la sol·licitud en tràmit.

Servei de teleassistència i a la dependència
Servei de teleassistència i a la dependència

Servei adreçat a garantir que els col·legiats de més de 75 anys que visquin sols o familiars en situació de dependència puguin beneficiar-se del servei de teleassistència al seu domicili.

Suport per al tractament de l'atenció precoç a fills de 0 a 5 anys
Suport per al tractament de l'atenció precoç a fills de 0 a 5 anys

Suport econòmic per donar cobertura a les despeses originades per la necessitat d'un tractament d'atenció precoç a fills de metges col·legiats d'entre 0 i 5 anys que presenten necessitats especials, transitòries o permanents, originades per alteracions del desenvolupament, amb l'objectiu d'agilitar l'inici del tractament. L'ajut tindrà caràcter periòdic per als períodes de gener a agost i de setembre a desembre.

Suport per a convalescència
Suport per a convalescència

Per satisfer les necessitats de rehabilitació i estimulació a domicili en situacions d'especial indicació clínica i promoure l'adquisició de les habilitats necessàries en els familiars cuidadors.

Suport per a l'adaptació de la llar o ajudes tècniques
Suport per a l'adaptació de la llar o ajudes tècniques

Suport econòmic adreçat a adaptar la llar davant d'una situació de dependència. L'ajut va dirigit a la valoració de les necessitats específiques, la reforma o l'adquisició de material adaptat. El Centre de Vida Independent serà qui emetrà la valoració de les necessitats del domicili. L'ajut s'adreça a col·legiats o familiars que tinguin reconeguda la situació de dependència i també a aquells que es trobin en tràmits per tal de millorar la seva autonomia personal.

Ajut econòmic puntual
Ajut econòmic puntual

Suport econòmic únic per a col·legiats o familiars propers que tenen reconeguda la seva situació de dependència per part de l'Administració pública competent, o en tramitació, per tal de fer front a les despeses que es deriven de la seva situació.

 

 

 

Persones ateses per les treballadores socials del PPS durant el 2017
421 Casos en seguiment
271 Casos nous

Ajuts PPS 2017
762 Ajuts de conciliació de la vida personal i familiar
426 Ajuts d'atenció social i a la dependència
345 prestacions assistencials periòdiques

Més informació:
proteccio-social@comb.cat
Tel: 935 678 894 (directe)
935 678 888
www.comb.cat