CoMB MÓN PROFESSIONAL SERVEIS COL·LEGIALS

Autorització de funcionament per a centres sanitaris i consultes

L’autorització de funcionament faculta els centres i serveis sanitaris per dur a terme la seva activitat, i n’és preceptiva l’obtenció amb caràcter previ a l’inici de l’activitat assistencial. L’ha de sol·licitar la persona física o jurídica, titular del centre o de la consulta.

Podríem considerar un centre sanitari al conjunt organitzat de mitjans tècnics i instal·lacions en el qual professionals sanitaris, sota la direcció d’un responsable sanitari, fan activitats sanitàries, mentre que la consulta mèdica seria aquell centre sanitari on un sol metge o metgessa fa activitats sanitàries d’anamnesi,  diagnòstic i prescripció pròpies de la seva especialitat. Pot tenir altres professionals que li fan de suport i hi mantenen una vinculació professional. 

Els centres i les consultes de nou establiment o les que vulguin traslladar-se han de complir els requisits i les normes d’accessibilitat previstes en el nou Decret 151/2017 de 17 d’octubre i els responsables hauran de vetllar pel compliment de les obligacions i garanties tecnicosanitàries que el Decret estableix.

El tràmit de l’autorització de funcionament varia per a les consultes mèdiques i per als centres sanitaris:

Consultes mèdiques: 

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya té delegada per la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Salut, les funcions de tramitació d’expedients d’autorització de determinades consultes mèdiques sense requeriments específics sempre que es compleixin les condicions següents: 

Autorització

  • Que llur activitat principal sigui sanitària i es limiti a l’anamnesi, l’exploració física, el diagnòstic i la  prescripció, així com a la realització d’actuacions terapèutiques o de recuperació funcional mínimament invasives.
  • Que integrin una única professió sanitària. S’inclouen també les que integrin més d’un professional sanitari sempre que l’atenció se centri fonamentalment en el o la professional titular i la resta de professionals sanitaris actuïn de suport. En aquest cas, el servei objecte d’autorització és el servei que presta el o la professional titular. El mateix espai de consulta pot ser objecte de diferents autoritzacions, sempre que quedi garantit que l’activitat dels diferents professionals es fa en franges horàries no coincidents i que no hi ha dependència jeràrquica ni organitzativa entre ells.
  • Que l'espai útil per a l’activitat de la consulta tingui una superfície inferior o igual a 100 m2.

Per tramitar l’autorització cal emplenar la sol·licitud que trobareu al web del CoMB i també al web de la Generalitat  i acompanyar els mateixos documents que pels centres sanitaris excepte els assenyalats als punts F), G) i E) juntament amb una declaració responsable en relació amb la disponibilitat jurídica dels espais i una altra declaració responsable acreditant que el centre disposa del manual de procediment i dels mecanismes per a la gestió de la qualitat assistencial i la seguretat dels pacients previstos de l’article 19 del Decret, i que es compromet a mantenir-los durant la vigència de l’activitat.

Podeu trobar la informació completa per a fer els tràmits a: 
https://www.comb.cat/cat/tramits/consultes_mediques/home.htm


Centres sanitaris sense internament i requeriments específics: 

Per fer el tràmit, cal emplenar la sol·licitud corresponent que trobareu a la seu electrònica de la Generalitat i acompanyar els següents documents: 

a A) Si el titular és una persona jurídica, còpia de l’escriptura de constitució de la societat i acreditar la representació de la persona que signa la sol·licitud. 


b B) Comprovant del pagament de la taxa corresponent. c C) Documentació acreditativa de la disponibilitat jurídica dels espais (per ex. el contracte de lloguer o cessió d’espais).


d D) Projecte tècnic assumit per tècnic competent (arquitecte o enginyer superior o tècnic: nom, cognoms, titulació i número de col·legiació. Amb una memòria tècnica justificativa del compliment de les normatives; plànols de situació i emplaçament del centre; plànols de planta de distribució on s’indiquin les dependències amb els diferents usos, superfícies i el mobiliari i equipament corresponent i plànols d'instal·lacions. 

e E) Memòria descriptiva de les dependències, instal·lacions, equipament, material, instrumental i utillatge de què disposa el centre o servei sanitari.


f F) Organigrama que identifiqui els serveis i els responsables. g G) Declaració expressa de l’acceptació del càrrec del responsable assistencial del centre i del càrrec de vigilància de productes sanitaris, quan escaigui, i del referent de seguretat del pacient. Mentre el Departament no incorpori els nous models de sol·licitud, caldrà aportar-la. 

h H) Pla funcional amb indicació de la cartera de serveis i el conjunt de tècniques, tecnologies i procediments que constitueixin la seva oferta assistencial, incloent els manuals i mecanismes per a la gestió de la qualitat assistencial i de la seguretat dels pacients recollits a l’article 19 del Decret.

j I) Còpia dels títols acadèmics o professionals i de la col·legiació del personal d’acord amb l’oferta assistencial d’aquest, quan no sigui possible comprovar-ho per mitjans telemàtics.

j J) Declaració responsable sobre la subscripció de pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys que es puguin ocasionar a tercers en les seves instal·lacions i també en el desenvolupament de les seves activitats sanitàries. 

En cas de no disposar-ne, us podeu adreçar a Medicorasse per telèfon al 935 678 870 o per e-mail medicorasse@med.es.

k K) Documentació acreditativa del vincle professional entre els diferents professionals sanitaris i el titular.


lL) Declaració responsable en què la persona titular declara que el centre compleix la resta dels requisits i les garanties recollits als articles 11.1 (disposar d’un sistema organitzat de selecció de personal), 12 (disposar d’un pla de formació i d’un pla d’acollida als nouvinguts), 15.1.b) (disposar de fulls de reclamacions), 16.2 (disposar de protocols per a l’elaboració dels documents de voluntats anticipades), 17.3 (disposar de protocols sobre la documentació clínica), 18 (haver registrat els fitxers de dades de caràcter personal) i 20 (disposar d’un procediment de gestió interna de residus), i que es compromet a continuar complint-los durant la vigència de l’activitat.


Les consultes o centres mèdics han de complir la normativa vigent en matèria de protecció de dades disposant de la documentació i mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir-ne la confidencialitat i seguretat, així com els drets dels interessats, amb les notificacions a l’autoritat competent en el seu cas. Us recordem que, a partir del proper 25/5/2018 serà d’aplicació el nou Reglament Europeu 2016/679 en matèria de protecció de dades i totes les consultes o centres sense excepció hauran d’adaptar-s’hi. Es modifiquen substancialment les obligacions de la normativa vigent amb nous requeriments. 

Si voleu més informació, podeu consultar a Mediconsulting per telèfon al 935 677 878, o per e-mail lopd@med.es.


Atesa la situació particular de cadaconsulta o centre, us recomanem que, abans d’iniciar qualsevol tràmit, consulteu amb el Col·legi:

Per a centres mèdics MediconsultingJurídic al Tel. 935 678 878 o a juridic@med.es

Per a consulta mèdica Unitatd’Atenció al Col·legiat al Tel. 935 678888 o a col.metges@comb.cat