Passes a seguir per contractar la teva hipoteca
Grup Med

Passes a seguir per contractar la teva hipoteca

La compra d’un habitatge és una de les decisions més importants que prenem a la nostra vida i és per això que s’ha d’abordar d’una manera prudent i responsable, dedicant temps a cada etapa.

1 Reunions preparatòries amb l’entitat financera

Descripció  del teu projecte de compra o finançament
Es comenten els aspectes del teu projecte de finançament per conèixer les teves necessitats i situació econòmica i personal. 

Informació sobre els productes i serveis
T’informen sobre productes i condicions financeres i et donen la informació necessària per fer l’estudi de viabilitat. Com a comprador, has de pensar quin préstec hipotecari s’adapta millor a les teves necessitats: si seràs capaç de fer front als pagaments periòdics, el termini d’amortització, tenir clar de quins estalvis disposes i afegir uns marges per a despeses imprevistes. 

Consideració de l’import a sol·licitar
Les entitats bancàries generalment concedeixen un màxim d’un 80 % de l’import de l’immoble pel primer habitatge i un 70 % per segona residència. A més s’ha d’aportar entre un 8-13 % addicional per a despeses de l’operació (que variarà en funció del percentatge de l’impost patrimonial que correspongui al comprador).

2 Estudi econòmic 

Analitzem la documentació rebuda i estudiem el risc de l’operació
Abans de concedir la hipoteca, els gestors et faran un estudi per avaluar la viabilitat. Cal que aportis el DNI o NIF, informació sobre els ingressos i els deutes i informació sobre règim matrimonial en cas d’estar casat. Quan haguem analitzat la documentació aportada i estudiat el risc de l’operació, et comunicarem la decisió.

3 Estudi tècnic de l’operació 

Taxació i cerca registral
Es taxa l’habitatge i se’n verifica la situació al registre per comprovar el seu valor i les possibles càrregues de l’immoble. Per tal de poder passar a fer l’estudi tècnic de l’habitatge, serà necessari que s’obri un compte corrent al banc a nom dels titulars que siguin deutors. L’obertura del compte corrent no comporta cap compromís i, en cas de no tirar endavant la contractació o concessió de la hipoteca, es podrà tancar sense cap cost ni penalització.

4 Preparació de la firma

Tramitar la compravenda i firmar la hipoteca
Si la sol·licitud ha estat aprovada, et donarem:

 • La Fitxa d’Informació Personalitzada (FIPER) de la hipoteca: un document informatiu en què es detallen les condicions de l’oferta (l’interès aplicat, quines comissions inclou el producte o quins requisits de vinculació cal reunir per obtenir la màxima bonificació). Aquest document te’l lliurarem amb una anterioritat mínima de 14 dies naturals a la firma de la hipoteca i et permet comparar les hipoteques de les diverses entitats financeres i valorar-ne les implicacions. 
 • L’oferta vinculant: te la lliuraran amb una anterioritat mínima de 5 dies hàbils a la firma de la hipoteca. L’oferta vinculant implica la concessió del finançament en tots els termes que hi consten.

Els documents anteriors han de coincidir en les seves condicions per tal que la hipoteca s’inscrigui correctament. L’entitat financera redacta una minuta que facilita a la Notaria, que prepara l’esborrany de la hipoteca i també el de compravenda, per la qual s’ha de fer una provisió de fons.

5 Firma a notaria

Es firma l’escriptura del préstec hipotecari i la resta de documentació
El dia establert, et reuniràs a la notaria amb tota la documentació necessària per formalitzar les escriptures de compravenda i de la hipoteca.

6 Entrega de les escriptures

Un cop feta la inscripció del préstec hipotecari i de la resta de documents, se’t lliuraran les escriptures de compravenda i hipoteca, factures de notari, registre, gestió, i la liquidació dels impostos. En el cas que existeixi un sobrant sobre la provisió realitzada, se t’abonarà al compte. 

Felicitats, ja ets un nou propietari!


Què cal tenir en compte a l’hora de contractar una hipoteca

 • Capital o principal: l’import que ens deixa el banc per comprar l’immoble.  No sol superar el 80 % del preu de l’immoble per a primer habitatge i 70 % per a segon habitatge.
 • Termini d’amortització: el temps durant el qual s’ha de retornar el préstec. Si la duració és major, les mensualitats seran més assequibles, però el cost total dels interessos serà més alt.
 • Quota: el pagament mensual per liquidar el deute. Es compon de la part del capital prestat que amortitzarà, més els interessos corresponents al període sobre el capital pendent.
 • Tipus d’interès. El percentatge a pagar sobre el capital prestat. Pot ser de tres tipus:
  - Fix: és el mateix tipus d’interès durant tota la hipoteca.
  - Variable: l’interès es revisa de manera periòdica, normalment cada 6 o 12 mesos. Es calcula sumant a un índex de referència un diferencial pactat prèviament. L’Euribor (European Interbank Offered Rate) és el tipus de referència més comú per a les hipoteques.
  - Mixt: s’estableix un interès fix inicial que pot durar fins a 10 anys i després s’aplica un interès variable.
 • Sistema d’amortització: defineix la composició de la quota entre capital i interessos. El més habitual és l’anomenat sistema francès: una quota mensual igual —si no varien els tipus d’interès— on en els primers anys tenen més pes els interessos, i progressivament van disminuint a favor del retorn (amortització) del capital prestat.
 • Comissions. Els bancs poden aplicar comissions en diverses etapes de la hipoteca. Tot i que cada cop són menys freqüents, les tradicionals són:
  - D’estudi: per les gestions que fa l’entitat per analitzar la solvència del client.
  - D’obertura: per la formalització del contracte.
  - De novació: per si volem fer alguna modificació en les condicions pactades.
  - De subrogació: si la hipoteca canvia de titular, per exemple, en la compravenda d’un pis, on els compradors es vulguin quedar amb la hipoteca que existeix sobre el mateix.
  - D’amortització anticipada, desistiment o cancel·lació parcial: en cas que el deutor retorni part del capital abans del temps pactat.
  - De cancel·lació o amortització anticipada total: en el cas que el deutor retorni la totalitat del capital pendent abans del venciment final pactat.
  - De compensació per risc de tipus d’interès: Aquesta comissió només afecta aquelles hipoteques que en el moment d’amortització es troben en una situació de tipus fix superior a un any. S’aplica en el cas que el deutor vulgui amortitzar anticipadament el préstec en un moment en què el coeficient d’actualització dels tipus d’interès oficials generi una pèrdua de valor de la hipoteca per al Banc. En aquest supòsit, l’Entitat Financera aplica el valor més baix entre la pèrdua generada a l’entitat i el percentatge de la comissió sobre el capital pendent (pactat en la contractació de la hipoteca).

Productes vinculats 

Hi ha una sèrie de productes que poden estar vinculats al préstec hipotecari. Aquests poden ser:

 • Obligatoris per llei: l’assegurança de la llar que tingui com a beneficiari l’entitat financera que atorga el préstec hipotecari. El valor de cobertura de l’assegurança està marcat per la taxació seguint el criteri del RD 716/209 (la diferència entre el valor de la taxació de l’informe i el valor del sòl). La contractació d’aquest producte no és obligada fer-la a través de l’entitat bancària amb la qual es signa el préstec hipotecari.
 • Productes que poden bonificar els tipus d’interès del préstec hipotecari: aquests productes són oferts per l’entitat que concedeix el préstec hipotecari i la seva contractació ofereix bonificacions en els tipus d’interès de la hipoteca. Aquests productes poden ser: l’assegurança de la llar, una assegurança de vida, un pla de pensions, la domiciliació de la nòmina o la contractació de la targeta de crèdit, entre d’altres.


A Med1 Serveis Financers t’oferim la confiança d’un tracte preferent i especialitzat per al finançament de la teva nova llar.

Consulta'ns sense cap compromís al telèfon 93 567 88 28 o al web serveisfinancers.med.es