CoMB MÓN SANITARI

Compromís amb l’assistència sanitària universal

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha manifestat en moltes ocasions el seu compromís amb el dret de les persones a la protecció de la salut i amb l’assistència sanitària pública de caràcter universal. És per això, que el CCMC, mitjançant un Document de Posició, va expressar el seu desacord davant la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat per part de l’anterior Govern de l’Estat contra la Llei 9/2017, de 27 de juny, d’universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut. 

En el document s’indica que el nostre sistema sanitari defensa l’accessibilitat universal i el finançament públic dels serveis. Aquest fet el converteix en un instrument de cohesió social i de justícia distributiva per pal·liar les desigualtats socials i les seves repercussions en la salut de les persones. 

El CCMC també manifesta que no es poden concebre els objectius de la sanitat pública de promoció de la salut col·lectiva i de vigilància i prevenció dels problemes de salut sense la integració i l’atenció dels col·lectius més vulnerables que, alhora, són els que tenen un risc més alt d’emmalaltir. 

Per tots aquests motius, el CCMC dona el seu suport a aquelles propostes i iniciatives que tinguin com a objectiu preservar el caràcter universal de l’assistència sanitària al nostre país i defensar els valors en què es fonamenta.