CoMB SERVEIS COL·LEGIALS

Metges i metgesses per especialitat, sexe i edat

Anàlisi de les dades demogràfiques dels col·legiats de Barcelona classificada per especialitat, sexe i edat. Es pot accedir de forma interactiva a la informació detallada per especilitat a la pàgina web col·legial.

El seguiment de l’evolució demogràfica del col·lectiu mèdic és fonamental per tal d’analitzar, entendre i preveure reptes i necessitats tant dels professionals com del sistema sanitari. Des del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB), fa temps que es valora especialment i s’analitza la informació demogràfica amb la finalitat de dissenyar estratègies que ajudin a fer front a les necessitat futures en les millors condicions.

L’anàlisi de les dades dels col·legiats de Barcelona (altes, baixes, especialitats i edats) ha permès al Col·legi alertar l’Administració i la societat de la necessitat de prendre decisions estratègiques pel que fa al nombre de metges que el país necessita. Es va palesar, per exemple, la necessitat de planificar accions per assumir el relleu generacional dels metges i metgesses de Catalunya en els propers anys.

Demografia per especialitat, sexe i edat

El CoMB té 33.565 professionals col·legiats, segons dades actualitzades a 31 de desembre de 2017. El 65 % (21.880 col·legiats) tenen almenys una especialitat registrada a la base de dades del Col·legi, mentre que del 35 % restant (11.685 col·legiats) no hi consta cap especialitat. 

D’altra banda, pel que fa al nombre d’especialitats registrades, n’hi ha un total de 23.904, la qual cosa permet concloure que més de 2.000 col·legiats tenen més d’una especialitat.

El Col·legi ha fet un gran esforç els darrers anys per tal que els metges registrin la seva especialitat. No obstant això, com que no és obligatori, hi poden haver metges sense l’especialitat registrada.


Gràfic interactiu amb la informació disponible i detallada de totes les especialitats: www.comb.cat