CoMB SERVEIS COL·LEGIALS

L’Assemblea de Compromissaris aprova els comptes del 2017

El passat mes de març va tenir lloc la primera Assemblea de Compromissaris després que la candidatura encapçalada per Jaume Padrós, anomenada “Padrós 2018. Professionalisme”, resultés guanyadora de les eleccions a la Junta de Govern i delegats de l’Assemblea de Compromissaris del Col·legi de Metges de Barcelona en ser l’única candidatura presentada dins del termini establert.

Balanç de les principals accions del 2017

El secretari de la Junta, Gustavo Tolchinsky, va presentar la Memòria de Secretaria del 2017, un recorregut per les principals accions de cada un dels tres eixos d’actuació del Col·legi: vetllar per la bona pràctica mèdica, defensar i representar la professió i donar suport als col·legiats.

Nou sistema de votacions amb l’app MetgesBarcelona

El vicepresident segon, Jaume Sellarès, va presentar un nou mecanisme per fer més àgils els processos de votació. L’Assemblea va acordar per unanimitat que l’emissió del vot de cada compromissari respecte als acords que se sotmetin a la seva consideració en el seu si es pugui efectuar, i ser vàlida, a través de l’accionament del vot electrònic mitjançant l’app MetgesBarcelona. 

Aprovació de la nova Comissió de Deontologia

Tal com marquen els Estatuts, cada quatre anys a l’inici del nou mandat s’ha d’aprovar la proposta de renovació de la Comissió de Deontologia. Aquesta Comissió, integrada per 27 representants designats per la Junta de Govern, va renovar la llista dels seus membres, encapçalats pel doctor Josep Terés com a president, i va ser ratificada per l’Assemblea de Compromissaris del Col·legi. La funció de la Comissió és assessorar la Junta de Govern en les qüestions relatives a l’ètica mèdica i la deontologia professional, entre d’altres funcions que li atorguen els estatuts. 

Liquidació de l’exercici 2017 i pressupost de 2018

Per finalitzar la sessió, el tresorer del Col·legi, Lluís Esteve, va proposar la llista de nous membres de la Comissió d’Hisenda, que va ser ratificada pels compromissaris. A continuació, es va presentar el balanç i la liquidació pressupostària del 2017. Aquests estats comptables foren auditats de manera externa i en aquesta Assemblea van ser aprovats favorablement amb el 95,5 % dels vots. 

Els comptes d’acord amb el pressupost de 2017, dissenyat per la Junta de Govern anterior, reflecteixen els eixos prioritaris que marquen l’activitat col·legial: d’una banda, l’accent social, en què destaca el programa PAIMM i el Programa de Protecció Social (PPS), identificatius de la voluntat de la institució de fer un pressupost més social i solidari, i de l’altra, potenciar l’activitat col·legial, la participació i la proximitat. La liquidació destaca per un augment dels ingressos per sobre del pressupostat, gràcies a les quotes col·legials, a l’aportació directa del Grup Med i a l’increment dels serveis derivats de les activitats del Centre d’Estudis Col·legials, les legalitzacions de signatures de títols i certificats, les relacions institucionals, les acreditacions de Web Mèdic Acreditat (WMA), i l’alliberament dels fons del litigi amb la Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias (OMC).

També es va presentar el pressupost de 2018, aprovat per un 92,75 % de l’Assemblea, que continua desenvolupant els tres eixos de treball de l’actual Junta de Govern pel que fa a la protecció i solidaritat (protegir el col·lectiu de col·legiats més afectats per la recessió i la crisi econòmica), la participació dels col·legiats i els serveis i l’activitat col·legial.