Com afecta al metge la nova llei d’autònoms
Grup Med

Com afecta al metge la nova llei d’autònoms

Quan un metge comença una activitat de forma independent com a autònom, ha de tenir en compte una sèrie de requeriments, entre els quals optar per la mutualitat de previsió social alternativa Mutual Mèdica de Catalunya i Balears (MMCB) amb el seu producte Metge d’Exercici Lliure (MEL) o donar-se d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social.

Pel que fa al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), el passat 26 d’octubre es va aprobar la Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom que actualitza així la legislació intentant equiparar-la a la resta de regulacions europees. Els canvis més destacats de la nova llei dels autònoms són els següents:

COTITZACIÓ

Altes i baixes de la Seguretat Social: es permetrà donar-se d’alta i baixa fins a tres vegades l’any en el Règim Especial del Treballador Autònom.

Canvis a la base de cotització: 
es podrà canviar fins a quatre vegades l’any la base de cotització, adaptant-se a l’evolució del negoci.

Sistema de cotització:
la reforma proposa canvis importants encaminats a fer més just l’actual sistema de cotització i adequar-lo als ingressos reals dels autònoms. En concret es tracta d’aquestes mesures:

Pagament per dies reals d’alta:
només es pagarà pels dies treballats i no des del primer dia del mes en què s’inicia l’activitat com era fins ara.

Quatre terminis per als canvis de cotització:
s’amplia de dos a quatre els possibles canvis anuals de base de cotització per adequar-se a la fluctuació d’ingressos.


CONTRACTACIÓ

Facilitats per contractar:
el treballador autònom conservarà la Tarifa Plana de 50 euros encara que contracti treballadors.

Bonificacions a la contractació de familiars:
els autònoms que contractin indefinidament familiars podran beneficiar-se d’una bonificació del 100 % de la quota empresarial per contingències comunes durant 12 mesos. No es veuran limitats pel nombre de contractacions i el perfil de l’empleat com actualment, ja que les ajudes solament es concedeixen en el cas de contractar joves menors de 30 anys o a un familiar menor de 45 anys. 

Contractació de fills amb discapacitat:
s’amplia a fills més grans de 30 anys la possibilitat de contractar per compte d’altri sense dret a desocupació fills que convisquin amb l’autònom al domicili familiar.


QUOTES DEL TREBALLADOR AUTÒNOM

Bonificacions en la quota d’autònoms:
s’amplia la tarifa plana de 50 euros mensuals, de 6 mesos a 1 any, i després es passarà a pagar la quota amb un 50 % de reducció durant 6 mesos més i amb el 30 % de reducció durant sis mesos més.

Reducció dels requisits d’accés:
es redueix de 5 a 2 anys el termini sense cotitzar en autònoms perquè es puguin beneficiar de la tarifa plana si es tornen a donar d’alta. També s’aplica a les dones que es tornen a donar d’alta després de la maternitat dins dels 2 anys des del cessament.

Autònoms que emprenen per segona vegada amb tarifa plana:
s’obre la porta al fet que es beneficiïn de nou de la tarifa plana sempre que hagin transcorregut tres anys de baixa en el Règim Especial d’Autònoms (RETA).

Recàrrecs per retards en el pagament de la quota d’autònoms:
la penalització per retards en el pagament de la quota d’autònoms es redueix del 20 al 10 %, si es paga dins del primer mes natural següent.


JUBILACIÓ

Si el treballador per compte propi en edat de jubilació té personal contractat en el seu negoci, podrà compaginar la seva activitat i rebre el 100 % de la pensió. És a dir, els autònoms que tinguin almenys un empleat al seu càrrec i hagin complert l’edat legal de jubilació, poden compatibilitzar el treball amb el cobrament del 100 % de la pensió. Fins ara només es permetia la jubilació a temps parcial, és a dir, compatibilitzar la meitat del salari amb la meitat de la pensió.IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

Noves deduccions fiscals:
si l’autònom treballa des de casa, i així ho notifica a Hisenda, podrà deduir les despeses de subministraments com l’aigua, el gas, l’electricitat, el telèfon i internet, en un 30 % de la part de l’habitatge que afecti a l’activitat de l’autònom.

TRIAR ENTRE MÚTUA PROFESSIONAL I RÈGIM D’AUTÒNOMS

En medicina rebre la pensió de jubilació és compatible amb l’exercici de la medicina privada. A partir del 1995, els metges que treballaven per compte propi van començar a escollir entre donar-se d’alta al RETA i cotitzar a la Seguretat Social o acollir-se al MEL.

Aquesta elecció resulta decisiva, sobretot si entre els plans del professional està continuar en l’exercici privat després de la jubilació de la sanitat pública. Com que el règim MEL no paga a la Seguretat Social, es pot compaginar sense problemes el 100% de la jubilació i continuar exercint la medicina de manera privada. En canvi, si el metge està donat d’alta al RETA, això no és possible.

La tria d’una o altra opció ha d’efectuar-se en el termini d’un mes des de l’inici de l’activitat. Si el metge no s’inscriu a cap, la Llei entén que, per omissió, estarà inscrit en el RETA des de l’inici de la seva activitat. És una decisió important de la qual convé conèixer totes les seves implicacions per assegurar que s’ha triat l’alternativa adequada.

Els professionals que s’incorporin al RETA perdran el seu dret a acollir-se més tard a la mutualitat de previsió social si canvien d’opinió. Podran utilitzar la mútua com a sistema complementari o d’estalvi, però hauran de continuar pagant la quota d’autònom. Per això és molt important estudiar els pros i els contra d’aquestes dues alternatives.


Aquestes són algunes de les novetats que inclou la nova llei dels autònoms. Però posar-vos a les mans d'un professional és sempre la millor opció. Recomanem obtenir assessorament amb caràcter previ a l’inici de l’activitat a fi que la decisió s’ajusti a les situacions individualitzades. 
Aquest assessorament el podeu obtenir a Mediconsulting, fiscal i laboral, legal i comptable i a Medicorasse, la Corredoria d’Assegurances del Col·legi, al telèfon 93 567 88 88 o a www.med.es