John M. Collins
INNOVACIÓ

Conferència sobre la inversió en tecnologies mèdiques innovadores

John M. Collins: “El millor consell per a l’innovador és pensar com un inversor”

L’enginyer i director d’Operacions i Implementació de Tecnologia del CIMIT (Centre per a la Integració de la Medicina Innovadora) de Boston, John M. Collins, va oferir una conferència al Col·legi de Metges de Barcelona el passat 12 d’abril, anomenada “La inversió en tecnologies mèdiques innovadores”. Organitzaven la conferència Cimti.cat, la Fundación Leitat, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l’AQuAS i el CoMB.

A la seva xerrada, Collins va explicar la història i les característiques del CIMIT. Aquest organisme, nascut el 1998, funciona com una xarxa internacional en continu creixement, donant suport als innovadors i connectant els diversos ecosistemes de l’atenció sanitària. 

Collins va fer un aclariment d’una importància essencial, en la seva opinió: recerca i innovació són dues coses diferents i obeeixen a processos contraris. Recerca és “agafar diners i convertir-los en coneixement”, mentre que innovació és “agafar coneixement i convertir-lo en diners i impacte”. Segons el COO del CIMIT, confondre aquests dos termes és la principal raó per les quals moltes empreses fracassen, atès que el finançament públic es concentra en el mèrit científic de la investigació bàsica, és a dir, la recerca, i, de manera oposada, el finançament privat se centra en el potencial inversor de les start-ups, és a dir, la innovació. 

“Quan un comença fent recerca, no se sap on acabarà. Quan un comença a fer innovació, s’ha de tenir una idea molt clara de què es vol aconseguir”, va afirmar Collins. Les empreses que comencen des de la recerca i volen acabar en innovació, si ho fan per si mateixes, molt probablement “acabaran a la vall de la mort”. Tanmateix, Collins va explicar que aproximadament la meitat dels projectes del CIMIT que reben finançament inicial moren, però l’altra meitat continuen rebent-ne, i un terç acaben finalment arribant als pacients. 

Concentrar la recerca de propostes i solucions

L’assistència sanitària té importants reptes: reduir la despesa i millorar-ne l’accés i la qualitat. Davant d’això, segons John M. Collins, l’inversor ha de concentrar-se i mirar de trobar propostes i solucions que es concentrin en àrees com l’atenció integrada, la intel·ligència artificial i l’ús de dades, l’anomenat internet de les coses i dispositius portables, la genètica, l’assistència personalitzada i l’assistència remota. 

El millor consell per a l’innovador és, explica Collins, pensar com un inversor. Per tant, és molt important que abans de decidir tirar endavant el seu projecte, recorri en ambdues direccions “els esglaons de la inversió”: l’innovador té una bona idea; aquesta idea buscarà finançament per desenvolupar ciència i tecnologia; aquesta tecnologia serà aplicada per crear un producte; aquest producte crearà una oportunitat de negoci, i aquesta oportunitat de negoci serà aprofitada per un inversor. 

En definitiva, les pautes per tal que un metge aconsegueixi inversió, va resumir John M. Collins, són concentrar-se a trobar necessitats no satisfetes, que abastin el major nombre de pacients possible i siguin el màxim de rendibles per als compradors (tenint, en compte, doncs, les necessitats dels centres sanitaris públics o privats). A més, cal fer servir solucions tecnològicament sòlides i que provinguin de qualsevol àmbit; pensar com a innovador, però també com a inversor amb un pla de negoci ben clar i envoltat del millor equip humà, i practicar la “persistència irracional”: estar preparat per a un viatge llarg i difícil, però alhora ser capaç de dur-lo a terme.