Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries
CoMB SERVEIS COL·LEGIALS

Manual del procediment d’acreditació de la formació continuada de les professions sanitàries

Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries

El Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS) ha editat un manual en el qual es recullen els criteris generals, comuns i mínims acordats a la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud per a l’acreditació d’activitats de formació continuada, així com les especificitats pròpies del CCFCPS.

Aquest manual vol donar transparència als aspectes amb els quals es valoren les propostes formatives i s’atorguen els crèdits de formació continuada, com a segell que identifica la qualitat en el disseny de la planificació docent. 

El sistema d’acreditació és fruit del consens entre els professionals, les organitzacions i els sistemes de salut per donar resposta a la necessitat d’un indicador de qualitat de l’oferta formativa. Aquest sistema, que neix com a voluntari, vol donar suport al manteniment de la competència dels professionals. La variabilitat en les propostes formatives feia necessari un sistema que discriminés la qualitat de la formació i que pogués ser un punt de referència tant per als professionals com per a les organitzacions contractants. 

El sistema d’acreditació parteix de la base que l’aprenentatge durant la pràctica professional és un dels factors més potents en l’actualització i manteniment de les competències.  L’aprenentatge dels adults obté millors resultats quan aquest se centra en els problemes que tenen lloc en el context laboral i que requereixen una mirada  i un abordatge sovint transversals i acompanyats d’una reflexió compartida i significativa, que facilita l’adaptació als canvis.

Amb aquest manual es presenten de manera estructurada i clara el conjunt d’informacions que fan referència al procediment d’acreditació de les activitats de formació continuada.

L’evolució de la formació

El context de formació actual ha evolucionat els darrers anys: del coneixement a l’aprenentatge, de centrada en l’individu a compartida, de coneixements generals a uns de concrets més lligats a les necessitats diàries dels professionals, de programes estructurats a personalitzats; s'abandona la formació intensiva per la continuada i es passa d’un entorn teòric a un de centrat en el lloc de treball. Per aquesta raó, el Consell té la intenció d’incorporar progressivament al sistema d’acreditació activitats professionals que comporten aprenentatges molt més lligats en l’àmbit de l’exercici, com grups de treball o comissions institucionals, cerques estructurades molt presents en la pràctica clínica diària, revisions d’articles, participació en avaluacions, microaprenentatges (podcast) i d’altres. Així mateix, el Consell fa un esforç per adaptar-se contínuament a les innovacions tecnològiques que puguin donar valor i facilitar l’aprenentatge, per la qual cosa, periòdicament, revisa els criteris adaptant-los a les noves eines que van apareixent: webs, webinars, apps, gamificació, youtube...

Accés al document complet.