Grup Med

Com reclamar l’IRPF de la prestació de maternitat

El Tribunal Suprem (TS) declara nul·les les retencions en l’IRPF per les prestacions per maternitat i obre la porta a què es recuperin entre 1.000 i 2.600 euros per fill nascut després de 2013.

El Tribunal Suprem (TS) ha declarat exemptes del pagament d’IRPF les prestacions per maternitat percebudes de la Seguretat Social, ratificant una sentència anterior del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) de 2017, que va estimar el recurs d’una dona i va ordenar a Hisenda que li retornés la quantitat ingressada en l’IRPF de 2013 per la prestació per maternitat amb càrrec a la Seguretat Social percebuda en aquest exercici. El Suprem ha establert com a doctrina legal que “les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques”.

L’Agència Tributària tindrà en compte el criteri del TS i permetrà presentar una liquidació rectificativa reclamant la devolució dels ingressos indeguts que ha tingut Hisenda segons ala sentència del TS.

Qui la pot reclamar? 

La sentència té caràcter retroactiu, però amb un límit temporal. D’aquesta manera, totes les persones que hagin gaudit de prestacions de maternitat des de 2014 poden sol·licitar la devolució del que van pagar per IRPF en les seves prestacions, les anteriors queden prescrites. Això significa que es poden reclamar les declaracions de la renda de 2014, 2015, 2016 i 2017. A més, els qui haguessin iniciat un procediment de reclamació, havent rebut les prestacions de maternitat amb anterioritat a aquests exercicis, també es veuran beneficiats per la sentència perquè el termini queda en suspens en haver començat el tràmit.

L’Agència Tributària ha obert un sistema ràpid de devolució online. Aquest desembre de 2018 ho poden sol·licitar els que ho van percebre el 2014-2015 i el gener de 2019 els que ho van percebre el 2016-2017. 

També els pares

Encara que la norma d’IRPF parla de prestacions de maternitat, no solament les mares perceptores d’aquesta prestació podran instar la reclamació. També podran reclamar els pares que l’hagin percebut, perquè quan el pare gaudeix del període cedit per la mare, la prestació que ell percep segueix sent de maternitat. 

Des de l’assessoria fiscal de Mediconsulting ens encarreguem de fer totes les gestions i tràmits per sol·licitar la devolució de l’IRPF pel permís de maternitat.

Consulta’ns sense cap compromís al telèfon 93 567 88 88 o al web mediconsulting.med.es.