Principis i deures
CoMB MÓN PROFESSIONAL MÓN SANITARI

Document de Posició del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya

Principis i deures en l’exercici de la Direcció Mèdica

El document defineix els principis bàsics, des del vessant ètic i professional, que haurien de guiar l’exercici del metge que desenvolupa tasques de direcció mèdica.

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) va fer públic, al gener, el Document de Posició “Principis i deures en l’exercici de la Direcció Mèdica dels hospitals i centres sanitaris”, en el qual es recullen uns elements de reflexió comuns per a la pràctica de l’exercici de la direcció mèdica, especificant els principis i deures que es projecten envers les persones malaltes, els professionals i les institucions sanitàries i el seu entorn social.

El document, coordinat pel director mèdic de l’Hospital Clínic, Antoni Castells, neix de la proposta d’un grup de metges que van participar als debats del 3r Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya, celebrat a Girona el 10 de novembre de 2016. Les conclusions de la ponència “Lideratge i participació” van posar en evidència la necessitat de disposar d’una definició dels aspectes ètics i de les responsabilitats lligades a l’exercici del càrrec de la direcció mèdica, així com d’uns criteris de referència que puguin ser útils en situacions de conflicte.

En la presa de decisions, la direcció mèdica sovint s’enfronta al dilema de les diferents lleialtats que es deriven del fet de trobar-se al centre d’un triangle als vèrtexs del qual es troben la gerència, en representació de l’òrgan de govern del centre; els facultatius i les persones malaltes que cal atendre. De tota manera, al document queda clar que la primera lleialtat del professional que ostenta la direcció mèdica ha de ser amb la persona malalta.

Per aclarir tots aquests aspectes, el CCMC ha definit els principis bàsics, des del vessant ètic i professional, que haurien de guiar l’exercici del metge que desenvolupa tasques de direcció mèdica, en harmonia amb els recollits al Codi de Deontologia. Les especificacions dels deures que contrau la direcció mèdica en virtut del seu càrrec, a banda de perseguir l’òptim funcionament del centre, constitueixen un suport essencial a les seves actuacions davant potencials ingerències externes i un marc en el qual emparar-se en el cas d’eventuals conflictes professionals.

El document defineix 24 principis i deures que es projecten en tres blocs: envers les persones malaltes, envers els professionals, i envers la institució i el seu entorn social.

El document s’ha donat a conèixer als professionals i responsables dels centres assistencials i institucions sanitàries públiques i privades de Catalunya, als directors mèdics, directors assistencials i gerents del centres, així com als responsables de les administracions sanitàries, sindicats, organitzacions patronals i col·legis professionals i comissions de deontologia de tot l’Estat espanyol.

 

 

 24 Principis i deures
de l’exercici de la Direcció Mèdica

1.  Respecte
a les persones malaltes

• Procurar una assistència mèdica segura, de qualitat, eficient i respectuosa amb els drets dels pacients i llurs familiars o persones afins.
• Garantir la bona gestió i la qualitat assistencial del centre. També n’és responsable quan delega funcions en altres directius.
• Buscar el suport i la col·laboració de la resta de facultatius a l’hora d’establir les polítiques i protocols assistencials, seleccionar els equips de treball i crear les comissions clíniques i assistencials.
• Impulsar els mecanismes necessaris per a l'avaluació de la qualitat i la promoció de la millora assistencial.
• Vetllar per la coordinació entre nivells assistencials, sent sensible als problemes socials relacionats amb la malaltia, la cronicitat i el final de la vida, i vetllant per l'equitat territorial.
• Comunicar al Col·legi de Metges pràctiques mèdiques inadequades o èticament reprovables, a banda de les mesures que internament hagi de prendre per garantir la seguretat dels malalts.


2.  Respecte
als professionals

• Vetllar per l'estricte compliment dels deures fonamentals i el Codi de Deontologia per part de tots els facultatius del centre.
• Per damunt de tota consideració jeràrquica, el DM ha de tenir en compte que qualsevol metge del centre és un company que mereix respecte.
• Vetllar per l'harmonia entre els facultatius del centre, afavorir el treball en equip i promoure la continuïtat assistencial.
• Prevenir i, eventualment, resoldre conflictes professionals entre facultatius. En cas que sigui necessari, establirà mecanismes de resolució extrajudicial de conflictes (arbitratge, mediació, etc.).
• Resoldre eventuals conflictes derivats d’actuacions o decisions amb les quals el metge responsable del pacient hi està en desacord, o bé no ha estat consultat.
• Actuar amb la màxima transparència i ponderació i en defensa del bé comú, davant dels canvis organitzatius que impliquin els professionals.
• Afavorir la bona reputació, la promoció i la satisfacció professional de tots els facultatius del centre.
• Promoure la participació i implicació dels facultatius en la definició dels objectius assistencials i l'avaluació de resultats, d’acord amb els criteris generals del centre.
• Facilitar l'aprenentatge permanent dels facultatius del centre i afavorir la corresponsabilització dels professionals en la presa de decisions.
• Promoure la recerca i la innovació com a elements implícits de la pràctica professional.
• Estimular la implicació dels professionals en la gestió clínica del centre i en les comissions o comitès participatius, afavorint alhora la percepció de ser partícip del bon funcionament del centre i del sentiment de pertinença i compromís amb el mateix.
• Detectar, cuidar i promoure el talent professional.

3.  Respecte
a la institució
i el seu entorn social

• Vetllar pel bon nom de la institució i mostrar una conducta professional i ètica exquisida i alineada amb la missió, la visió i els valors del centre. De manera similar, en cas que tingui coneixement d'algun comportament inadequat té l'obligació de posar els mitjans necessaris per corregir-lo.
• Promoure i avaluar la millora de la qualitat assistencial. Sol·licitar els recursos necessaris per dur-la a terme, segons criteris d'eficiència i condicionants econòmics de l'entorn.
• Afavorir la interacció amb altres centres sanitaris i institucions acadèmiques i/o de recerca de l'entorn.
• Vetllar per l’actualització periòdica del codi ètic institucional, així com per la seva difusió i el seu coneixement per part de tot els facultatius.
• Estimular iniciatives per acostar la institució al seu entorn social i, en especial, a la població. Vetllar per la coordinació amb les àrees que presten serveis de caràcter social.

 

Autors del document
Antoni Castells (coordinador) Hospital Clínic; María José Abadías, Hospital Universitari Arnau de Vilanova; Elena Álvarez, Hospital Universitari Doctor Josep Trueta; Elvira Bisbe, Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB); Lluís Esteve, CoMB; Josep Mercadé, Hospital del Vendrell; Màrius Petit, Hospital  El Pilar; Noemí Pou, Hospital Clínic; Alessandro Sionis, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau; Marc Soler, CoMB; Josep Terés, CoMB, i Agustín Urrutia, Hospital Germans Trias.

 

Document de Posició complet.