CoMB

L’Assemblea de Compromissaris aprova els pressupostos per al 2019

Al final de 2018, es va celebrar la darrera sessió de l’Assemblea de Compromissaris de l’any. El president del Col·legi, Jaume Padrós, va detallar les principals actuacions dutes a terme els darrers mesos: les sessions i jornades de les juntes comarcals; la constitució de l’Associació Metgesses.cat per promoure la igualtat de les dones a la professió; els premis a l’Excel·lència Professional;  la Jornada dels vint anys del programa PAIMM; la constitució d’una comissió assessora del programa de cooperació del Col·legi amb l’objectiu de replantejar nous projectes i elaborar un nou discurs més actualitzat que tingui més influència en administracions i governs, entre d’altres.

Pressupostos del Col·legi per al 2019

L’assemblea del mes de desembre es va centrar també en la previsió d’ingressos i despeses per a 2019. El vicepresident segon del CoMB, Jaume Sellarès va exposar els tres eixos que orienten aquest pressupost, que va ser aprovat pels compromissaris. El primer eix posa l'accent a l’àmbit social, en concret en els programes d’atenció i ajuda als metges que es troben en circumstàncies complicades: el Programa PAIMM, el Programa de Protecció Social i les bonificacions i exempcions en la quota col·legial. El segon eix és el de l’activitat col·legial i la participació dels professionals. El tercer eix se centra en la formació. Sellarès va anunciar la creació de l’Escola de Formació Mèdica i Lideratge a través de la qual s'oferiran  eines de formació perquè els professionals puguin intervenir cada vegada més en la presa de decisions i en el lideratge professional. Per desenvolupar els eixos del pressupost de 2019, es va destacar l’actualització de les quotes col·legials i la quota del PPS,  amb un increment del 2,2 %.

Resultats del Grup Med

En la sessió es van presentar els comptes del Grup Med per part del seu conseller delegat i director general, Albert Lluch. Atès que part dels compromissaris són nous, es va recordar quina és la missió del Grup i de cada una de les societats, a més de la composició dels seus consells d’administració. Pel que fa al resultat anual de la Corporació, els ingressos del Grup Med continuen en tendència positiva. Segons Albert Lluch, aquests resultats han estat de nou un exemple excel·lent de com la professionalitat i l’esforç del conjunt de persones que hi treballen permeten aconseguir grans assoliments.

Bonificacions i exempcions de la quota col·legial
• 50 %:  metges en precarietat laboral* i metges joves (4 primers anys de col·legiació, dins dels 6 primers anys de llicenciatura).
• Exempts de quota: baixa per maternitat, baixa superior a 90 dies, cooperació, jubilats, honorífics (els metges que han complert l’edat de 70 anys, passen a la condició de Col·legiats Honorífics) i aturats.

QUOTA COL·LEGIAL TRIMESTRAL per al 2019:
• Quota col·legial  64,84 + Quota PPS 24,49 = 89,33
• Quota col·legial reduïda 32,42 + Quota PPS 24,49 = 56,91

*Ingressos anuals inferiors a dues vegades el salari mínim interprofessional