CoMB

La Junta informa

L’Assemblea de Compromissaris aprova els comptes col·legials

El passat mes de març va tenir lloc la primera Assemblea de Compromissaris de 2019. El president del Col·legi, Jaume Padrós, va exposar en el seu informe de presidència les principals activitats dutes a terme el primer trimestre de l’any:  les propostes de commemoració del 125è aniversari de la institució; la constitució del Grup Janus (iniciativa impulsada per professionals de la salut que volen aportar la seva experiència com a pacients per promoure la reflexió i fer recomanacions concretes a l’Administració sanitària) i el desacord de la Junta de Govern en relació amb la resolució adoptada pel Tribunal de l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO). Sobre aquest punt la Junta considera que el Col·legi mai no ha dut a terme cap acció ni ha posat en marxa cap activitat amb la voluntat de restringir la competència. Ans al contrari, aquesta institució té una trajectòria d’actuacions i posicionaments a favor i en defensa de la lliure competència al sector sanitari). Així mateix, Padrós va donar la paraula a la vicepresidenta, Elvira Bisbe, qui va detallar la darrera reunió del grup de treball sobre la conciliació de la vida professional i personal pel que fa al desplegament de les propostes de mesures concretes que s’inclouen en un pla d’acció en aquest àmbit.

Memòria de Secretaria: balanç de les principals accions
El secretari de la Junta, Gustavo Tolchinsky, va presentar la Memòria de Secretaria del 2018, un recorregut per les activitats amb més impuls dutes a terme pel que fa al suport i ajuda al col·legiat (Servei d’Ocupació, Assessoria Jurídica, Responsabilitat Civil Professional, Fundació Galatea, Programa de Protecció Social); el control de la praxi (expedients, queixes i reclamacions); la participació del Col·legi (sessions de la Unitat de Participació, activitats comarcals, actes del Col·legi, cooperació), i la comunicació (documents de posició, publicacions, aparicions als mitjans de comunicació, acreditacions de Web Mèdic Acreditat, etc.).


Liquidació de l’exercici 2018
Per finalitzar la sessió, el tresorer del Col·legi, Lluís Esteve, va presentar el balanç i la liquidació pressupostària del 2018. Aquests estats comptables es van auditar de manera externa i es van aprovar en aquesta Assemblea.
El pressupost de 2018 aborda els eixos prioritaris que marquen l’activitat col·legial: d’una banda, l’accent social, en què destaca el programa PAIMM i el Programa de Protecció Social (PPS), identificatius de la voluntat de la institució de fer un pressupost més social i solidari, i de l’altra, potenciar l’activitat col·legial, la participació i la proximitat de la institució al metge.
Les fonts d’ingressos del CoMB provenen fonamentalment de les quotes col·legials, de les activitats del Centre d’Estudis Col·legial, de l’aportació del Grup Med al CoMB i de la repercussió de les despeses comunitàries de l’edifici col·legial i de l’alliberament dels fons del litigi amb la Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias (OMC).
El pressupost de 2018 s’ha aplicat en quatre grans partides:
• Despesa social (27 %): el Programa de Protecció Social i el PAIMM, projectes ja consolidats, orientats a la salut i al benestar dels col·legiats.
• Massa salarial (40 %): retribuir el personal laboral i els professionals que col·laboren amb el Col·legi.
• Impostos i comissions (10 %): quotes OMC, impostos i comissions dels certificats.
• Altres (23 %): treballs externs, arrendaments i cànons, subministraments i altres serveis, relacions institucionals per tal d’afavorir la participació dels col·legiats i la proximitat del Col·legi en l’exercici professional, assessorament en el projecte de l’Institut de Formació Mèdica i Lideratge, i per projectes tecnològics.
El balanç del Col·legi mostra una situació sòlida i sanejada que és reflex de la seva solvència econòmica. Es disposa d’un fons de maniobra positiu que permet l’autofinançament i no es tenen deutes amb cap entitat financera, cosa que atorga al CoMB la independència d’actuació.