Actualització del Codi de Deontologia
CoMB SERVEIS COL·LEGIALS

L’actualització del Codi de Deontologia del CCMC entra a la recta final

Durant el termini d’exposició pública tots els col·legiats i col·legiades han pogut consultar el projecte i presentar-hi al·legacions i propostes

La modificació del Codi de Deontologia del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) es troba ja en la fase final per a la seva aprovació definitiva. El passat 2 de desembre va finalitzar el període d’exposició pública del projecte, que es va iniciar el 30 de novembre i durant el qual tots els col·legiats catalans van poder consultar el text aprovat prèviament pel Plenari del CCMC i presentar les seves al·legacions i propostes, així com accedir a la memòria justificativa. Un cop recollides totes les al·legacions, el Plenari del CCMC les remetrà a la comissió redactora per a la seva valoració. L’aprovació definitiva del Codi correspon al CCMC, que remetrà el text al Departament de Justícia perquè en determini l’adequació a la legalitat i per a la seva publicació al DOGC. La previsió és que tot aquest procés finalitzi abans de l’estiu de 2020.

L’actualització del Codi de Deontologia del CCMC es basa en un procés participatiu. De fet, la proposta de modificació ha estat fruit del treball intens d’una comissió d’experts formada per 22 professionals dels quatre col·legis, els quals van recollir totes les aportacions i reflexions que es van debatre a la quarta ponència del 3r Congrés de la Professió (primer durant els 3 mesos de participació oberta online i, més endavant, de manera presencial a l’acte final del Congrés, celebrat a Girona el novembre de 2016).

Nous reptes

Amb l’objectiu d’actualitzar el Codi i d’adaptar-lo als nous reptes i necessitats de la professió, el projecte de modificació aprovat pel CCMC ha incorporat 18 normes noves, n’ha modificat 41 i n’ha eliminat 25. Pel que fa als àmbits en què s’han fet incorporacions i/o modificacions rellevants, destaquen l’acompanyament al final de la vida, les relacions de caire personal entre metge i malalt, la informació i la comunicació amb els pacients, la medicina defensiva, el paper del metge de referència, l’ús de les TIC i les xarxes socials per part dels professionals, els metges i metgesses amb responsabilitats de direcció, etc. El projecte també modifica i adequa als nous temps els títols de dos capítols: es proposa substituir el títol del capítol III (“De la informació”) per “De la informació i de la comunicació”, i el títol del capítol IX (“De l’experimentació mèdica sobre la persona”), per “De la recerca i l’experimentació mèdica sobre la persona”. D’altra banda, queda suprimit el capítol XI (“De la vaga”) i el XIV (“Deures del Col·legi de Metges”.)