CoMB MÓN SANITARI BONA PRAXI

La responsabilitat de la justificació de les absències escolars

Nota del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) sobre el paper principal dels pares i residual dels metges en la justificació de les absències escolars.

L’assistència a classe és un deure dels alumnes pel qual han de vetllar mestres i professors, pares, tutors legals i ells mateixos.

Les consultes d’Atenció Primària (Medicina Familiar i Comunitària i Pediatria) es veuen molt sovint sobrecarregades per demandes a les quals no correspon al metge donar resposta: unes de les més freqüents són els justificants mèdics per acreditar davant del centre educatiu el motiu de l’absència del menor.

Les absències han de ser degudament documentades i conegudes, tant pels mestres i professors, com pels pares o tutors legals. Han de ser justificades pels pares o tutors legals de la manera que les autoritats educatives estableixin, incloses les absències que són causades per malaltia o indisposició dels alumnes.

Molts pares i mares, a suggeriment dels docents o per iniciativa pròpia, van a la consulta sol·licitant un informe mèdic que justifiqui la falta a classe en una data determinada o la incompareixença a activitats extraescolars per ma­laltia.

Si de la malaltia se’n deriva una atenció mèdica, sempre que ho demanin els pares o tutors legals, s’ha de lliurar el corresponent informe clínic, però cal tenir present que aquest no es pot convertir en obligatori per justificar l’absència dels menors a l’escola.

 

Document complet a www.comb.cat