baixa laboral
Grup Med

Com afrontar econòmicament una baixa laboral?

Tant els treballadors que cotitzen al règim d’autònoms de la Seguretat Social (RETA) com els treballadors per compte aliè, tenen dret a una prestació d’incapacitat temporal de la Seguretat Social. No obstant això, en el cas dels autònoms, no acostuma a ser suficient per afrontar les despeses fixes ja que les prestacions de la Seguretat Social mai arriben a ser el 100 % dels ingressos que perceben estant en actiu.

El Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (RETA) garanteix, en cas de baixa laboral, unes prestacions en funció de dos paràmetres: la base de cotització i el motiu de la baixa. Pel que fa als tipus de prestacions de la Seguretat Social en el cas de baixa, són dos:

1. Les contingències comunes, per a malalties comunes i accidents no laborals. La prestació tindrà el caràcter d’obligatòria i es començarà a percebre de la següent manera:
• Del 4t al 20è dia de baixa (tots dos inclosos) es percebrà el 60 % de l’import de la base reguladora.
• Del 21è dia de baixa fins a l’alta o esgotament del període de la incapacitat, es percebrà el 75 % de l’import de la base reguladora.

2. Les contingències professionals, que es refereixen a les malalties professionals i els accidents de treball. Els professionals autònoms rebrien de la Seguretat Social una prestació del 75% de la base reguladora des de l’endemà de la baixa.

Analitzant la situació i les prestacions que percebria el metge autònom, s’evidencia una falta de cobertura que genera intranquil·litat i inseguretat davant una baixa laboral, ja que la reducció dels ingressos amb els quals afrontar el nivell de despeses fixes (despeses de lloguer i manteniment de la consulta, sou d’empleats, hipoteca de la llar, possibles préstecs, despeses relacionades amb els fills) provoquen un desequilibri econòmic.

Per aquest motiu, s’aconsella incrementar les cobertures de la Seguretat Social ampliant la base de cotització, així com complementar-les amb alguna de les assegurances que hi ha al mercat dissenyades especialment per a aquesta finalitat, amb l’objectiu que l’autònom pugui mantenir el nivell d’ingressos desitjat.

L’assegurança de baixa laboral proporciona tranquil·litat i estabilitat econòmica si s’ha d’interrompre temporalment l’activitat laboral o professional a causa d’una malaltia o accident esdevingut durant el desenvolupament de la professió o en la vida privada. L’objectiu és compensar en tot moment la disminució d’ingressos o l’increment de despeses derivades de no poder treballar.

Des de Medicorasse, la corredoria d’assegurances del Grup Med, posem al teu abast un equip d’assessors que t’informaran sense compromís sobre l’assegurança de baixa laboral al telèfon 93 567 88 88 o a medicorasse.med.es