Plataforma per compartir còpies de receptes privades en paper
CoMB MÓN PROFESSIONAL

Mesures de suport als professionals de la medicina privada

La pandèmia de la COVID-19 ha tingut un gran impacte en el sector de la medicina privada, i en concret en consultes i centres de titularitat privada.

El CoMB, conscient que la situació originada per la pandèmia va comportar conseqüències negatives per als col·legiats propietaris de consultes i centres mèdics, i també per als professionals que hi treballen, va facilitar els següents serveis de suport:

Servei d’assessorament professional: per orientar en els dubtes relatius al desenvolupament de l’activitat professional-assistencial, tant per al metge propietari d’una consulta o centre sanitari com per al que presta serveis com a treballador.

Servei jurídic-laboral especialitzat: per orientar i ajudar en la presa de decisions (ERTO o altres) i en els dubtes legals, tant del metge empresari com del metge treballador, i informar de les mesures urgents i extraordinàries que vagi aprovant l’autoritat competent.

Servei de suport de col·legiats al sistema sanitari: Per a aquells col·legiats que ateses les circumstàncies —per restricció o suspensió de la seva activitat— no van poder fer la seva activitat habitual, i que per tant tenien més disponibilitat, es va oferir la possibilitat de donar suport assistencial al sistema sanitari en la situació de gran escassetat de recursos humans.

Servei d’assessorament per a la protecció i prevenció en la practica professional: Es van editar una sèrie de guies amb mesures de seguretat concretes per a la pràctica professional a les consultes. També es va posar en marxa un canal de consulta a través de protecciocovid@comb.cat.

Plataforma per compartir còpies de receptes privades en paper: El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), juntament amb el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya (CCFC), van desenvolupar i posar en funcionament, de manera excepcional mentre es mantenien les limitacions a la lliure circulació, una plataforma informàtica perquè per via electrònica es poguessin compartir amb les oficines de farmàcia còpies de receptes privades en paper de forma segura, amb garantia de la integritat i de la dispensació única per cada recepta.

Reducció de quotes col·legials del 100 %: A causa de l’excepcional situació generada per la COVID-19, el CoMB va complementar els supòsits de reducció de quotes  del 100% dos  casos específics:
• Cessament total temporal de l’exercici professional per causa de les mesures acordades en el marc de l’estat d’alarma.
• Disminució significativa de la facturació per l’activitat professional per causa de les mesures acordades per l’estat d’alarma, amb ingressos inferiors a dues vegades el Salari Mínim Interprofessional (SMI).

El CCMC demana mesures excepcionals a les Entitats d’Assegurances Sanitàries de Catalunya
En un escrit del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) adreçat a les Entitats d’Assegurances Sanitàries de Catalunya va demanar que activessin mesures singulars i excepcionals per tal que el decrement de l’activitat assistencial no perjudiquin greument els recursos dels metges i centres on treballen. Va plantejar el següent:
- Abonar els honoraris ja facturats i que estan pendents.
- Ajustar terminis de pagament a 30 dies des de la presentació de la factura per honoraris reportats a partir del mes d’abril.
- Establir un criteri de pagament excepcional durant la durada del decret d’alarma.
- Que es pogués avançar una facturació a compte per un import del 50 % de la facturació del 4t trimestre de 2019, a compensar en la facturació del 4t trimestre de 2020.

Comunicats i informacions sobre restriccions de l’activitat sanitària
El Col·legi ha anat informant puntualment sobre les restriccions per a l’activitat mèdica privada i les posteriors mesures per reprendre l’activitat, com també s’ha informat sobre recomanacions, recursos i serveis de suport.

Més informacióa www.comb.cat