Avís legal

El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) és propietari dels noms de domini i pàgines a Internet a les quals s'accedeix des del domini www.comb.cat i la resta de dominis registrats al seu nom.

El COMB us informa que és una corporació professional de dret públic, amb domicili a Passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona, NIF Q0866001A, i que els seus Estatuts estan inscrits amb el núm. 201 en el Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya, els quals van ser aprovats per Resolució del Departament de Justícia de 9 de desembre de 2008 (DOGC de 22.12.2008).

 

Propietat Intel·lectual

 • Copyright, COMB 2011. Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Tots els drets reservats.
 • El contingut d'aquestes pàgines web està subjecte a allò que es disposa a la normativa vigent espanyola reguladora de la Propietat Intel·lectual.
 • El contingut d'aquesta pàgina web, en qualsevol dels seus formats (text, imatge, fitxers, etc.), estructura, disseny i forma de presentació, així com els programes d'ordinador utilitzats per la seva creació i posterior funcionament, són objecte de llicència o de drets de propietat intel·lectual dels quals és titular el COMB o alguna de les seves entitats participades.
 • El contingut d'aquest lloc web no podrà ser reproduït, modificat, distribuït, comunicat públicament ni emmagatzemat sense autorització prèvia del COMB.
 • L'ús indegut del contingut d'aquest lloc web podrà ser considerat una infracció de les normes reguladores del copyright.
 • Els usuaris han d'abstenir-se d'obtenir o d'intentar obtenir els continguts del web del COMB utilitzant mitjans o procediments diferents dels que siguin posats a disposició o siguin indicats per aquest efecte en les pàgines web on es trobin els mateixos.


Accés dels usuaris al lloc web

 • Les pàgines del COMB poden ser visitades lliurement pels usuaris a excepció d'aquelles que estiguin incloses en àrees tancades o de subscripció.
 • L'usuari es compromet a utilitzar les pàgines del COMB de conformitat amb la llei espanyola, amb el present Avís Legal, amb les Condicions Particulars de certs Serveis i amb la resta d'avisos, reglaments d'ús i instruccions que s'hagin posat en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i amb l'ordre públic.


Limitació de la responsabilitat

 • Aquest lloc web té com a objectiu principal informar els metges col·legiats, i per això els continguts del mateix són de caràcter informatiu i purament orientatius, per tant no han de ser considerats com assessorament legal o mèdic.
 • El COMB declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d'aquesta pàgina o del seu control i/o de la que no sigui autor, no sent responsable, en particular, de l'actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés el visitant a través d'aquesta pàgina web, així com de la seva legalitat i/o idoneïtat.
 • Tampoc pot fer-se responsable al COMB de cap tipus de dany directament o indirecta relacionat amb l'ús i/o contingut dels enllaços inclosos en aquesta pàgina. La inclusi&oacoacute; d'un enllaç en aquesta pàgina no pot ser considerat una recomanació del COMB als visitants; la decisió d'utilitzar l'enllaç queda subjecta a la voluntat d'aquests últims.
 • En tot cas, i sota cap circumstància, la informació directament o indirecta accessible a través d'aquesta pàgina no pot ser considerada un consell mèdic o prescripció facultativa, declinant el COMB tota responsabilitat per qualsevol tipus de conseqüències directament o indirecta relacionades amb les accions o omissions que pugui dur a terme el visitant en funció de la interpretació d'aquestes informacions.
 • La informació continguda en aquest web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per vetllar per la seva veracitat i actualització. En conseqüència, el COMB no es responsabilitza dels errors continguts, ni pels danys o perjudicis derivats del seu ús.
 • El COMB no es responsabilitza de les diferències que puguin existir entre els documents originals continguts en publicacions oficials i la seva versió electrònica carregada en aquest web, ja que aquestes últimes tenen exclusivament caràcter informatiu.
 • El COMB es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts del web sense prèvia notificació.
 • El COMB no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris del lloc web, en no poder garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts.


Navegació anònima a través del web

 • El COMB, entitat titular del website comb.cat, només obté i conserva dels visitants del nostre web la informació establerta en el format comú d'arxiu de registre de NCSA.
 • La informació obtinguda és totalment anònima i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat.

 

Tractament de dades de caràcter personal

 • El COMB és el titular de la base de dades generada amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris en el website www.comb.cat.
 • L'usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades per a la prestació de serveis pactats i per a l'oferta i contractació d'altres productes i serveis del COMB i de les seves societats. El fitxer estarà situat al Passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona, sota la supervisió i control del COMB. Així mateix, l'usuari dóna el seu consentiment per a què el COMB cedeixi les seves dades a empreses del grup al qual pertany, amb l'única finalitat de millorar la prestació del servei.
 • La informació continguda en la citada base de dades s'utilitza tant per la correcta identificació dels usuaris que sol·liciten serveis personalitzats a comb.es, com per a la realització d'estudis estadístics dels usuaris registrats de comb.es que permetin dissenyar millores en els serveis prestats, dur a terme tasques bàsiques d'administració i poder comunicar incidències, ofertes i novetats als usuaris registrats via correu electrònic.
 • La informació personal recollida dels usuaris registrats és emmagatzemada a la base de dades propietat de comb.es que assumeix les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb el que s'estableix a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de desembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, i a la resta de legislació aplicable.
 • L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se el COMB el dret a excloure dels serveis registrats a tot aquell usuari que hagi facilitat dades falses, sense prejudici de la resta d'accions legals.
 • Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, en el seu cas, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades a comb.es, mitjançant comunicació escrita dirigida al Passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona, referència "tractament de dades".

 

Generalitats

 • El COMB es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut dels Avisos Legals d'aquest lloc web. Per tant, i per un correcte ús del mateix, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció.
 • La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d'informar a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest web. El COMB no serà en cap cas responsable del resultat obtingut mitjançant els citats enllaços hipertextuals.